Nevendoelstellingen

Naast deze juridische verplichting vanuit de Wet natuurbescherming kent het gebied nog meer opgaven. Deze maatregelen hoeven niet voor 1 juli 2021 te worden uitgevoerd en hebben betrekking op de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Natuur netwerk Brabant (NNB), Natte Natuurparel (NNP) en het gemeentelijk en provinciaal beleid ten aanzien van versterking van aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische, economische en recreatieve waarden. Daarnaast streeft het Waterschap naar het behalen van de doelstellingen die staan beschreven in het Actieplan Leven de Dommel. De maatregelen die nodig zijn voor de duurzame instandhouding van de habitattypen (hoofddoelstelling) geven aan een aantal van deze beleidsterreinen al gedeeltelijk invulling ('bijvangst').