Verminderen nutriëntenbelasting op Tongelreep

Natuur

Europees beschermde gebieden

Vermindering van nutriëntenbelasting leidt ertoe dat in ieder geval minder emissie van stikstof aan de orde zal zijn dan in het VKA. Daarnaast leidt dit ook tot minder uit- en afspoeling van (voedings)stoffen naar grond- en oppervlaktewater.

Kaderrichtlijn Water

Deze plusmaatregel leidt ertoe dat in ieder geval minder emissie van stikstof aan de orde zal zijn. Daarnaast leiden ze ook tot minder uit- en afspoeling van (voedings)stoffen naar grond- en oppervlaktewater.

Oppervlakte- en grondwaterkwaliteit

De oppervlakte- en grondwaterkwaliteit zal verbeteren afhankelijk van de mate van toepassing van de plusmaatregel. De nutriëntenlast neemt af waardoor er uiteindelijk minder nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen. Hierbij verschilt het per (geo)hydrologische situatie hoezeer de plusmaatregel positief uitpakt. Hierbij speelt de mate van uitspoelingsgevoeligheid van de grond en de mate van wegzijging of kwel een rol in de effectiviteit van de plusmaatregel.

Bodem

Beïnvloeding bodemkwaliteit (verontreiniging)

Wanneer de nutriëntenlast tegengegaan wordt, komen deze nutriënten minder in de bodem terecht. Dit komt ten goede aan de bodemkwaliteit.

Woon-, werk- en leefmilieu

Beïnvloeding woon-, werk- en leefmilieu

Wanneer de nutriëntenlast wordt verminderd kan dat in meer of mindere mate leiden tot een afname van de belasting door ammoniak, geur en bestrijdingsmiddelen.

Duurzaamheid en klimaat

Robuustheid plan voor klimaatverandering

De verminderde nutriëntenlast draagt licht positief bij ten opzichte van het VKA aan het tegengaan van klimaatverandering aangezien de nutriëntenlast verminderd en daarmee de uitstoot van CO2.