Grondgebruik

Door het plan neemt de lokale oppervlakte landbouwgrond af. Daarnaast ontstaan er door het plan minder fluctaties in de grondwaterstanden. Dit maakt het systeem robuuster. Tevens is er op een aantal locaties kans op een grondwaterstand minder dan 50 cm onder maaiveld en daarmee kans op natschade voor de landbouwpercelen (Stab, 17 maart 2016) maar ook mogelijk het risico op water in de kruimpruimte en optrekkend vocht.

De (woon)erven blijven goed bereikbaar door de ligging aan verharde wegen. De onverharde weg ‘de oude baan’ ondervindt effecten van het plan. De bereikbaarheid van panden aan deze weg in bepaalde tijden in het jaar is mogelijk beperkt.

Ter plaatse van het industrieterrein Schaapsloop van Valkenswaard neemt de gemiddelde hoogste grondwaterstand met 5 cm toe. Dit leidt ter plaatse tot grondwaterstanden rond 50 cm onder maaiveld. Dit heeft een negatief effect voor de bedrijven aangezien dit mogelijk kan leiden tot vochtoptrek, stagnerend neerslagwater, plasvorming, ontwateringsdiepte van wegen en gebouwen alsmede een risico op opdrijven van ingegraven objecten.