Inleiding

Deze publieksvriendelijke samenvatting geeft een beknopte omschrijving van het milieueffectrapport (MER) voor het project Herinrichting Tongelreep.

Aanleiding

Het projectgebied van Herinrichting Tongelreep is onderdeel van Natura 2000-gebied “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux”, waar belangrijke natuurwaarden voorkomen.

Begrenzing van het projectgebied

Het projectgebied van het project Herinrichting Tongelreep ligt globaal tussen Achelse Kluis en Valkenswaard en ten westen van het Leenderbos. In figuur 2.1 is dit projectgebied weergegeven.

Hoofddoelstelling

Dit project richt zich primair op de duurzame instandhouding van de stikstofgevoelige habitats die onderhevig zijn aan een negatieve trend in het projectgebied.

Nevendoelstellingen

Naast deze juridische verplichting vanuit de Wet natuurbescherming kent het gebied nog meer opgaven.

Beschrijving van het voornemen

Alleen een goed afgewogen maatregelenpakket kan er voor zorgen dat het hoofddoel (het stoppen van de achteruitgang van de stikstof- en verdroginggevoelige habitattypen) wordt bereikt.

Referentiesituatie (inclusief autonome ontwikkeling)

De milieueffecten van het VKA worden vergeleken met de referentiesituatie. De plusmaatregelen worden vervolgens vergeleken met het VKA. De referentiesituatie betreft de huidige situatie inclusief de autonome ontwikkeling tot 2030.

Voorkeursalternatief (VKA)

De maatregelen die door Waterschap de Dommel en provincie Noord-Brabant zijn ontwikkeld om het hoofddoel tegemoet te treden, kennen een lange ontstaansgeschiedenis.

Plusmaatregelen

Het VKA geeft invulling aan geformuleerde hoofddoelstelling.

Doelbereik van de maatregelen

Het doelbereik geeft aan in hoeverre de beleidsdoelen van het project gehaald worden met uitvoering van de maatregelen. Dit staat nog los van de milieueffecten van de maatregelen, die hierna besproken worden.

Toon meer resultaten