Inleiding

Deze publieksvriendelijke samenvatting geeft een beknopte omschrijving van het milieueffectrapport (MER) voor het project Herinrichting Tongelreep.

Het project Herinrichting Tongelreep heeft betrekking op het versterken van de natuurwaarden in het plangebied. In het project Herinrichting Tongelreep is, samen met gebiedspartners, onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om het hoofddoel (treffen van natuur- en herstelmaatregelen in het kader van de bescherming van het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux) te behalen, dan wel de doelen verder te benaderen.

Tijdens het proces is ook gekeken of de realisatie van andere aanverwante doelen, zoals gesteld in het kader van de Kaderrichtlijn Water, Natuurnetwerk Brabant, het beleid rond de Natte Natuurparel en Actieplan “Leven de Dommel” (recreatie en/of agrarische structuurversterking) geïntegreerd kunnen worden in de plannen. Het milieueffectrapport dat voor dit project is opgesteld, helpt om hierin transparant en integraal afwegingen te maken, wat uiteindelijk moet resulteren in een afgewogen en gedragen maatregelenpakket dat bijdraagt aan een verwezenlijking van zoveel mogelijk van deze doelen.

In deze samenvatting van het MER leest u verder:

  • de aanleiding en doelstelling van het project;

  • een toelichting op het voornemen en de daarbij onderzochte maatregelen;

  • het doelbereik van de beschreven en onderzochte maatregelen;

  • de milieueffecten van de beschreven en onderzochte maatregelen;

  • de verdere procedurele stappen door provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel.