Inzetten van laagtes en nieuwe natuur voor het vasthouden van water

Grond- en oppervlaktewater

Oppervlaktewaterkwantiteit

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er langs de Tongelreep laagtes worden ingericht, bijvoorbeeld bovenstrooms van hooggelegen dwarse elementen, zoals wegen. De onderdoorgangen krijgen hier bijvoorbeeld een kunstwerk die hoge afvoeren kunnen begrenzen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de inzet van de laagtes wordt afgestemd met het aanliggende gebied, waardoor er geen toename van de overlast ontstaat. Wat betreft waterkwantiteit wordt in dat geval de afvoer beperkt, waardoor het aantal en de omvang van inundaties benedenstrooms zal afnemen.

Grondwaterkwantiteit

Het inzetten van de laagtes bij hoge afvoeren zal geen of een klein effect hebben op de grondwaterstanden bij de retentiegebieden, afhankelijk van de duur en frequentie van gebruik. Als de laagte vaak en/of lange tijd gevuld is, heeft dit mogelijk een tijdelijke stijging van de grondwaterstand tot gevolg. Benedenstrooms van de laagtes zal geen effect merkbaar zijn.

Landschap en cultuurhistorie

Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap

Deze plusmaatregel versterkt het natte karakter van dit gebied.

Beïnvloeding ruimtelijke (zicht)relaties en belevingswaarde van het landschap

De beleving van de Tongelreep zal hierdoor minder worden wanneer er geen aanvullende paden op hoogte aangebracht gaan worden.

Beïnvloeding van landschappelijke waardevolle structuren, patronen en elementen

Het gebied is van nature waarschijnlijk nat moerasachtig. Met deze plusmaatregel wordt het gebied natter en komt daarbij dichter bij haar natuurlijke aard.

Beïnvloeding van cultuurhistorisch waardevolle structuren, patronen en elementen

Wanneer grond moet worden afgegraven om de laagtes van het 3-fasen profiel te kunnen realiseren, kunnen cultuurhistorisch waardevolle structuren, patronen en elementen verdwijnen.

Archeologische waarden

Bekende en verwachte archeologische waarden

Deze plusmaatregel kan door graafwerkzaamheden mogelijk gebieden met hoge/middelhoge archeologische verwachtingswaarden aantasten.

Aardkundige waarden

Het gebied rondom de beek bestaat op verschillende plaatsen uit dekzandrug of dekzandvlakte. Wanneer vergravingen plaatsvinden, kunnen deze aardkundige waarden aantasten.

Woon-, werk- en leefmilieu

Beïnvloeding woon- en leefmilieu

Door extra natuurlijke waterberging te creëren, is er tijdens een piekafvoer minder wateroverlast voor de omgeving.

Duurzaamheid en klimaat

Robuustheid plan voor klimaatverandering

Door extra natuurlijke waterberging te creëren, kan het gebied de pieken in waterafvoer beter opvangen. Dit vergroot derobuustheid van het plan waar het gaat om klimaatverandering.