Aanleiding

Het projectgebied van Herinrichting Tongelreep is onderdeel van Natura 2000-gebied “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux”, waar belangrijke natuurwaarden voorkomen. Nederland heeft zich verplicht om de nagestreefde natuurwaarden in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De natuurwaarden in het beekdal van de Tongelreep staan onder druk door onder andere een verhoogd stikstofgehalte en verdroging. Hierdoor verdwijnen beschermde planten en dieren, welke oorspronkelijk in dit gebied aanwezig waren, langzamerhand.