Opheffen drainerende werking van detailontwatering westelijk van de Tongelreep

Natuur

Landelijk en Provinciaal beschermde gebieden

Deze maatregel zorgt voor verbetering van wezenlijke kenmerken en waarden als ook verbetering van verbondenheid en kwaliteit van Natuurnetwerk Nederland.

Grond- en oppervlaktewater

Deze maatregel zorgt ervoor dat er minder water direct afstroomt naar de Tongelreep doordat de ontwatering in het stroomgebied wordt verminderd. Dit zal een relatief klein effect zijn op de stroming in de Tongelreep. De oppervlaktewaterkwaliteit van de Tongelreep wordt niet significant beïnvloed.

Verschillende percelen krijgen te maken met een gemiddelde hoogste grondwaterstand minder dan 70 cm onder maaiveld, op sommige plaatsen minder dan 50 cm. Het betreft woningen en agrarische percelen. Ook een aantal bedrijven krijgen mogelijk te maken met een gemiddelde hoogste grondwaterstand van minder dan 70 cm onder maaiveld, op sommige plaatsen minder dan 50 cm onder maaiveld. Ook de begraafplaats en de camping kunnen mogelijk hinder gaan ondervinden van de stijgende grondwaterstand.

Bodem

Beïnvloeding bodemopbouw (grondverzet)

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit grondverzet. Bij de werkvoorbereiding wordt nagestreefd alle te dempen grond vanuit het grondverzet van het VKA te hergebruiken.

Beïnvloeding bodemkwaliteit (verontreiniging)

Ervan uitgaande dat het verontreinigde slib uit de te dempen watergangen wordt verwijderd beïnvloedt deze plusmaatregel de bodemkwaliteit licht positief.

Landschap en cultuurhistorie

Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap

Door deze plusmaatregel worden de beekdalen natter. Dit is licht positief voor de ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm ten opzichte van het VKA.

Beïnvloeding ruimtelijke (zicht)relaties en belevingswaarde van het landschap

Met het volledig dempen van de watergangen verdwijnen de droog-nat-overgangen en wordt het landschap eentoniger. Daarnaast wordt de diversiteit verkleind door het verondiepen van watergangen

Beïnvloeding van landschappelijke waardevolle structuren, patronen en elementen

Het verwijderen van cultuurlijke ingrepen als onderbemaling en drainage alsmede het volledig dempen van watergangen, het verondiepen van watergangen en daarmee de verkleining van deze cultuurlijk ingrepen positief, het afdammen van watergangen en aanbrengen van stuwtjes dragen er aan bij het systeem natuur te maken en daarmee meer passend bij haar natuurlijke fundament.

Beïnvloeding van cultuurhistorisch waardevolle structuren, patronen en elementen

Door het dempen of verondiepen van karakteristieke rabatten of beemden verdwijnen deze uit het landschap of zijn minder goed zichtbaar in het landschapsbeeld.

Woon-, werk- en leefmilieu

Beïnvloeding woon- en leefmilieu

Een aantal percelen waar nu landbouwactiviteiten plaatsvinden, wordt uit de landbouw gehaald. Afhankelijk van het type landbouwactiviteiten, zal dat in meer of mindere mate leiden tot een afname van de belasting door ammoniak, geur en bestrijdingsmiddelen. Daardoor verbetert de woon-, werk- en leefomgevingskwaliteit.

Beïnvloeding gezondheid als gevolg van geluid, lucht, trillingen en stofhinder tijdens aanleg

De toe te passen grond zal zoveel mogelijk vanuit het plan gehaald worden. Hierdoor worden de transportbewegingen tot een minimum beperkt. Wanneer meer grond nodig is dan er beschikbaar is, zullen de nodige transportbewegingen plaatsvinden. Effecten op geluid, lucht, trillingen en stofhinder kunnen dan tijdelijk aan de orde zijn. Grondverzet vindt zo veel mogelijk plaats over de doorgaande wegen. Om bij de doorgaande wegen te komen, zal het transport eerst over de plaatselijke wegen rijden. Deze wegen worden door auto’s en fietsers gebruikt en zijn relatief smal. Dit leidt tot een verhoogde kans op verkeersonveilige situaties. Daarnaast kunnen ook grondwerk en overige werkzaamheden geluidverstorend zijn.

Grondgebruik

Gevolgen voor landbouw

Ten opzichte van het VKA geldt dat de effecten overeenkomen of toenemen. Op verschillende percelen komt het grondwater aan maaiveld te staan in het voorjaar.

Gevolgen voor wonen

Het oostelijke deel van de woonwijk van Valkenswaard krijgt te maken met een gemiddelde hoogste grondwaterstand van minder dan 70 cm onder maaiveld.

Gevolgen voor werken

Ten opzichte van het VKA is er een groter gebied dat een stijging kent van de gemiddelde hoogste grondwaterstand tot minder dan 70 cm onder maaiveld. In het betreffende gebied zijn echter weinig tot geen bedrijven aanwezig.

Duurzaamheid en klimaat

Robuustheid plan voor klimaatverandering

Ten opzichte van het VKA zullen de effecten iets vergroot worden. Hiermee wordt het watersysteem meer klimaatrobuust.