Kaderrichtlijn Water

Het VKA leidt tot een verbetering van de (a)biotische randvoorwaarden behorend bij een goed ecologisch potentieel, zoals bedoeld op grond van de Kaderrichtlijn Water. Derhalve draagt het VKA positief bij aan het doelbereik.

Met name de plusmaatregel 8 “Volledig beekherstel traject” levert een extra positieve bijdrage aan het doelbereik aangezien hier sprake is van verbetering abiotische randvoorwaarden behorend bij een goed ecologisch potentieel en verbetering grondwaterkwaliteit. Bij plusmaatregel 11 “de inrichting van NNB” wordt op traject 3 extra beekbegeleidend bos ingericht wat voor beschaduwing zorgt. Dit levert een positieve bijdrage aan het doelbereik.

Tabel 4.2: Doelbereik ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water op waterkwantiteitsparameters

Parameter

Doel

Huidig

Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief incl plusmaatregelen

Stroomsnelheid

≥18 cm/s

overwegend 15 tot 20 cm/s, klein traject 10 cm/s

overwegend 15 tot 20 cm/s, klein traject 1 cm/s

Geen verschil t.o.v. VKA

(zomergemiddelde)

Peilregime

natuurlijk

natuurlijk, m.u.v. net bovenstrooms stuw Driebruggen

natuurlijk, m.u.v. net bovenstrooms stuw Driebruggen

Geen verschil t.o.v. VKA

Profieltype

natuurlijk

kunstmatig

half natuurlijk, oevers blijven steil

Met herinrichting traject 3 inclusief meandering, volgt er een verbetering

Debietfluctuaties

≤4

bovenstrooms: 6

<4

Sterk afhankelijk van de concrete inrichting van bijvoorbeeld laagtes en/of 3 fase profiel

(piekafvoer/ voorjaarsafvoer)

benedenstrooms: 2

Beschaduwing (% oppervlakte)

≥40%

60%

Geen verschil ten opzichte van referentie

Bij inrichting van NNB wordt op traject 3 extra beekbegeleidend bos ingericht wat voorbeschaduwing zorgt