Effecten van de Plusmaatregelen

In het MER zijn tevens de milieueffecten van de maatregelen van de plusmaatregelen onderzocht en beoordeeld ten opzichte van het VKA. In de volgende tabel is per plusmaatregel de scores op de diverse milieucriteria weergegeven. Alleen waar een effect te verwachten is, is dit aangegeven en beschreven.

Tabel 6.1: Totaaloverzicht effectbeoordeling plusmaatregelen

Beoordelingscriteria

Plusmaatregel, beoordeeld t.o.v. Voorkeursalternatief*

Aansluiting overstort aanpassen

Volledig beekherstel traject 3

Verminderen nutriëntenbelasting op Tongelreep

Opheffen drainerende werking van detailontwatering westelijk van de Tongelreep

Omvormen landbouwgronden naar natuur binnen NNB ten westen van de Tongelreep

Bosomvormingen

Inzetten van laagtes en nieuwe natuur voor het vasthouden van water

Versterken historische beemdenstructuur rondom Bruggerhuizen en Zeelber

Verbeteren en evt uitbreiden recreatiemogelijkheden rond de Tongelreep

Natuur

Europees beschermde gebieden

 

++

++

 

++

    

Beschermde soorten

 

++

   

- -

 

+

 

Kaderrichtlijn Water

 

+++

++

 

++

    

Landelijk en Provinciaal beschermde gebieden

   

+++

+++

    

Houtopstanden

     

- -

 

++

 

Grond- en oppervlaktewater**

Beïnvloeding grondwaterstanden

Geen effectbeoordeling

Beïnvloeding grondwaterstroming (kwel, infiltratie)

Geen effectbeoordeling

Beïnvloeding grondwaterkwaliteit

Geen effectbeoordeling

Beïnvloeding oppervlaktewaterstelsel (waterlopen, peilen, aan- en afvoer)

Geen effectbeoordeling

Beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit

Geen effectbeoordeling

Bodem

Beïnvloeding bodemopbouw (grondverzet)

 

-

 

0

     

Beïnvloeding bodemkwaliteit (verontreiniging)

 

+

+

+

     

Landschap en cultuurhistorie

Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap

 

+

 

+

++

+

+

+

 

Beïnvloeding ruimtelijke (zicht)relaties en belevingswaarde van het landschap

 

+

 

+

+

+

-

+

 

Beïnvloeding van landschappelijke waardevolle structuren, patronen en elementen

 

+

 

++

++

- -

+

  

Beïnvloeding van de cultuurhistorische vlakken volgens de CHW kaart

 

+

 

- -

+

- -

-

+

 

Archeologische waarden

Bekende archeologische waarden:.

 

-

  

-

 

- -

 

0

Verwachte archeologische waarden:

 

- -

  

-

 

- -

 

0

Beïnvloeding aardkundige waarden

 

- -

    

-

 

-

Woon-, werk- en leefmilieu

Beïnvloeding woon- en leefmilieu

  

+

+

  

++

+

+

Beïnvloeding gezondheid als gevolg van geluid, lucht, trillingen en stofhinder tijdens aanleg

 

- -

 

-

     

Grondgebruik

Gevolgen voor grondgebonden landbouw (oppervlakte, verkaveling, ontwatering, opbrengsten landbouwgewassen, bereikbaarheid)

   

- -

-

    

Gevolgen voor wonen (bebouwing, percelen, bereikbaarheid)

   

-

     

Gevolgen voor werken (bedrijven, bereikbaarheid)

   

0

     

Gevolgen voor recreatieve voorzieningen en structuren

         

Duurzaamheid en klimaat

Mate van bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen

         

Robuustheid plan voor klimaatverandering

 

+

 

+

+

-

+

+

 

* Lege velden betekent geen effecten

**De effecten van grond- en oppervlaktewater zijn bij het desbetreffende aspect beschreven. Echter, verandering in deze criteria heeft voor het aspect geen directe voor- of nadelen. Dit is pas het geval voor een functie zoals natuur, wonen of grondgebruik. De effecten op water worden daarom beoordeeld vanuit een functie. Hierdoor wordt voorkomen dat watereffecten dubbel geteld worden (zowel bij water als bij een functie).