Natura 2000

In het Natura 2000-beheerplan voor Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied gedefiniëerd. Belangrijkste doelstellingen voor de eerste beheerplanperiode hebben betrekking op de habitattypen ‘Zure vennen’, ‘Vochtige alluviale bossen’ en ‘Hoogveenbossen’. Voor de ‘Zure vennen’ is het doel het behoud van oppervlakte en kwaliteit. Voor de ‘Vochtige alluviale bossen’ is het behoud van oppervlakte en een verbetering van de kwaliteit het doel. Voor ‘Hoogveenbossen’ is het doel het uitbreiden van het oppervlak en een verbetering van de kwaliteit.

Om dit kunnen waarborgen zijn in het beheerplan herstelmaatregelen bepaald. De uitvoering van deze maatregelen zijn allemaal opgenomen in het VKA. De hydrologische omstandigheden voldoen voor de ‘Vochtige alluviale bossen’ en de ‘Zure vennen’ volledig aan de randvoorwaarden voor het betreffende bostype.

Echter, een VKA waarin alleen de beekbodem wordt verhoogd (dus zonder meandering), draagt voldoende bij aan gestelde eisen voor de hydrologische omstandigheden wat betreft de grondwaterstanden ter plaatse van ‘Vochtige alluviale bossen’. De aanzanding zorgt daarmee voor een aanzienlijke verbetering van het doelbereik. De aanvullende maatregelen, zoals het aanbrengen van meanders, zorgen ervoor dat water langer in het gebied wordt vastgehouden en hebben daarmee een extra positief effect op de hydrologische omstandigheden voor de ‘Alluviale bossen’. Deze maatregelen zijn echter niet noodzakelijk voor de instandhouding van de stikstof- en verdrogingsgevoelige habitats in het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux.

Tabel 4.1Doelbereik ten aanzien van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen voor alluviale bossen, zure vennen en hoogveenbossen in het projectgebied

Alluviale bossen

Referentiesiutatie

Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief incl plusmaatregelen

GLG

Deels

V

V

GVG

Deels

V

V

    

Zure vennen

Referentiesiutatie

Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief incl plusmaatregelen

GLG

X

V

V

GVG

X

V

V

    

Hoogveenbossen

Referentiesiutatie

Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief incl plusmaatregelen

GLG

X

V

V

GVG

X

V

V