Doelbereik van de maatregelen

Het doelbereik geeft aan in hoeverre de beleidsdoelen van het project gehaald worden met uitvoering van de maatregelen. Dit staat nog los van de milieueffecten van de maatregelen, die hierna besproken worden. De hoofddoelstelling van het project is gebaseerd op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 Beheerplan voor Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux en richt zich op de stikstof- en verdroginggevoelige habitats die een negatieve trend vertonen: vochtige alluviale bossen, zure vennen en hoogveenbossen. Het ombuigen van de negatieve trend voor deze habitats is een wettelijke verplichting en dient met de voorgestelde maatregelen behaald te worden.

Met het VKA wordt het hoofddoel gehaald. De uitvoering van de plusmaatregelen leiden er verder toe dat ook de ambities en doelen van de KRW, NNB, NNP en Leven de Dommel in grotere mate tegemoet getreden worden. In figuur 4.1 is een overzicht gegeven van het doelbereik van de maatregelen van het VKA (groen) en van het VKA inclusief uitvoering van de plusmaatregelen (lichtgroen).

Figuur 4.1 Schematische weergave van het doelbereik van de maatregelen met hierin het VKA groen en VKA met plusmaatregelen lichtgroen