Bosomvormingen

Natuur

Beschermde soorten

De kap van bos veel uitgebreider in vergelijking met het VKA. Dit betekent dat de kans op overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vleermuizen (verblijfplaatsen), Eekhoorn (verblijfplaatsen en leefgebied) en broedvogel met jaarrond beschermd nest (verblijfplaatsen) aanmerkelijk toe neemt. Omdat een en ander pas in een later stadium duidelijk zal worden, is hier evenals bij het VKA aangenomen dat onvermijdelijk sprake is van overtreding van verbodsbepalingen.

Houtopstanden

Gegeven het grote areaal te kappen bos (plusmaatregel) zal het areaal bomen in het plangebied netto aanmerkelijk afnemen. Daarentegen zal de kap van bomen (als plusmaatregel) zeker ook bijdragen aan de verbondenheid van het gebied voor kwetsbare soorten als Gentiaanblauwtje (Phengaris alcon).

Grond- en oppervlaktewater

Beïnvloeding grondwaterstanden

Bomen nemen veel water op uit de grond. Wanneer bomen verwijderd worden blijft dit water in de bodem. Daarnaast vangen bomen regenwater op (interceptie), waarna een deel van dit water verdampt (evaporatie). Wanneer deze bomen verwijderd worden, zal dus meer regen de grond bereiken en in de bodem infiltreren. Dit komt de vernatting ten goede.

Landschap en cultuurhistorie

Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap

Indien naaldbossen worden omgevormd naar heide zal de huidige verschijningsvorm behoorlijk veranderen. De oppervlakte heide ten opzichte van bos zal dan behoorlijk vergroot worden. Hierdoor wordt het gebied nog weidser, woester en open.

Beïnvloeding ruimtelijke (zicht)relaties en belevingswaarde van het landschap

De omvorming van bos naar heide zal een ander karakter aan het gebied geven. Daarnaast wordt tegelijk ook de route vanuit de dorpen naar het natuurgebied interessanter doordat men straks vanaf de randen eerst op de open heide komt, met lange zichtlijnen naar de omgeving, en pas daarna het bos is.

Beïnvloeding van landschappelijke en cultuurhistorische waardevolle structuren, patronen en elementen

De huidige cultuurhistorische patronen van de jonge ontginningen die nu nog te zien zijn als in de vorm van de naaldbossen, zullen bij omvorming naar heide verdwijnen. Anderzijds wordt een ander cultuurhistorisch aspect van de heidevelden versterkt door de omvormging.

Bosomvorming naar grasland past niet bij het natuurlijke karakter van de (historisch) onvruchtbare gronden.

Duurzaamheid en klimaat

Robuustheid plan voor klimaatverandering

Door de ontbossing wordt er minder CO2 uit de lucht opgenomen. Dit draagt niet bij aan de robuustheid van het plan voor klimaatverandering.