Hoofddoelstelling

Dit project richt zich primair op de duurzame instandhouding van de stikstofgevoelige habitats die onderhevig zijn aan een negatieve trend in het projectgebied. Het projectgebied maakt onderdeel uit het Natura 2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. De Wet natuurbescherming geeft aan dat de achteruitgang van de stikstof- en verdroging gevoelige habitats binnen Natura 2000-gebieden voor 1 juli 2021 gestopt moet worden. Dit betreft een juridische verplichting. Voor dit projectgebied gaat het om de habitats Zure vennen, Vochtige alluviale bossen en Hoogveenbossen.

Omdat er binnen het projectgebied nagenoeg geen mogelijkheden zijn om het overschot aan stikstofdepositie te beperken, wordt ingezet op het verbeteren van de hydrologische condities voor deze habitats. Dit zal plaatsvinden door verder hydrologisch herstel door middel van aanpassing van het grondwaterregime (inclusief het realiseren van meer stabiele grondwaterpeilen -ook in de zomer- en de verbetering van kwel en inundatie) in de richting van de behoeften van deze drie habitattypen.

De hydrologische en milieurandvoorwaarden voor de genoemde habitats zijn opgenomen in Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Hydrologische en milieurandvoorwaarden per habtitattype

Habitattype

Hydrologische randvoorwaarden

Zure vennen

Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) tussen 26-76cm boven maaiveld

Gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) niet dieper dan 10cm onder maaiveld

Alluviale bossen (beekbegeleidende bossen):
Elzenbroekbos

GVG tussen de 15 cm boven maaiveld – 12 cm onder maaiveld

GLG niet dieper dan 50 cm onder maaiveld

Aanwezigheid van kwel in de wortelzone

Een goede waterkwaliteit (lagere nutriëntenbelasting)

Hoogveenbossen

GLG niet dieper dan 45 cm onder maaiveld

GVG tussen maaiveld en 15 cm onder maaiveld

Habitattype

Milieurandvoorwaarden*

Vocht

Zuurgraad

Voedselrijkdom

Zure vennen (H3160)

diep water - ondiep droogvallend water

matig zuur - zuur

Zeer voedselarm

Alluviale bossen (H91E0C)

’s winters inunderend – vochtig

neutraal – matig zuur

licht voedselrijk - matig voedselrijk

Hoogveenbossen (H91D0)

zeer nat – nat

zuur

zeer voedselarm – matig voedselarm

* De genoemde voorwaarden gelden in algemene zin en kunnen voor het projectgebied mogelijk enigszins afwijken