Aanleiding

Het projectgebied van Herinrichting Tongelreep is onderdeel van Natura 2000-gebied “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux”, waar belangrijke natuurwaarden voorkomen.

Begrenzing van het projectgebied

Het projectgebied van het project Herinrichting Tongelreep ligt globaal tussen Achelse Kluis en Valkenswaard en ten westen van het Leenderbos. In figuur 2.1 is dit projectgebied weergegeven.

Hoofddoelstelling

Dit project richt zich primair op de duurzame instandhouding van de stikstofgevoelige habitats die onderhevig zijn aan een negatieve trend in het projectgebied.

Nevendoelstellingen

Naast deze juridische verplichting vanuit de Wet natuurbescherming kent het gebied nog meer opgaven.