Verbeteren en evt uitbreiden recreatiemogelijkheden rond de Tongelreep

Archeologische en aardkundige waarden

Verwachte en bekende archeologische waarden

Het pad gaat door een gebied met een hoge tot middelhoge verwachtingswaarde, alsmede door een terrein met een (hoge) archeologische waarde. Aangezien er niet dieper gegraven wordt dan 30 cm onder maaiveld, is er geen effect op verwachte en bekende archeologische waarden.

Aardkundige waarden

Het te doorkruisen gebied bestaat uit dekzandruggen en -vlaktes. Het aanleggen van het pad heeft bij graafwerkzaamheden een licht negatief effect.

Woon-, werk- en leefmilieu

Deze plusmaatregel voegt een recreatieve route toe waardoor de omgeving aantrekkelijker kan worden en daarmee het leefmilieu.