Omvormen landbouwgronden naar natuur binnen NNB ten westen van de Tongelreep

Natuur

Europees beschermde gebieden

Vermindering van nutriëntenbelasting leidt ertoe dat in ieder geval minder emissie van stikstof aan de orde zal zijn dan in het VKA. Daarnaast leidt dit ook tot minder uit- en afspoeling van (voedings)stoffen naar grond- en oppervlaktewater.

Kaderrichtlijn Water

Deze plusmaatregel leidt ertoe dat in ieder geval minder emissie van stikstof aan de orde zal zijn. Daarnaast leiden ze ook tot minder uit- en afspoeling van (voedings)stoffen naar grond- en oppervlaktewater.

Landelijk en Provinciaal beschermde gebieden

Deze maatregel zorgt voor verbetering van wezenlijke kenmerken en waarden als ook verbetering van verbondenheid en kwaliteit van Natuurnetwerk Nederland. Door deze maatregel te treffen, ontstaat immers de kans om gronden die onder Natuurnetwerk Nederland vallen in te richten conform geformuleerde beheer- en ambitietypen, waardoor de oostelijke en de westelijke flank van de Tongelreep met elkaar verbonden worden in de zin van Natuurnetwerk Nederland.

Grond- en oppervlaktewater

Als gevolg van deze maatregel zal de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbeteren door de afname van de nutriëntenlast.

Landschap en cultuurhistorie

Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap

Landbouwkundig gebruik heeft dit landschap gevormd. Behoud van de agrariër als beheerder maar dan extensief is passender dan geen landbouwkundig medegebruik.

Beïnvloeding ruimtelijke (zicht)relaties en belevingswaarde van het landschap

Doordat de grondwaterstand omhoog gaat, worden deze gronden ook natter. Indien ervoor gekozen wordt percelen geschikter maken voor natuurontwikkeling, zal hier de voedselrijke bovengrond worden afgegraven. Het beekdal zal beter zichtbaar worden doordat er door het jaar heen geregeld grotere delen van deze gronden gaan inunderen.

Voor ongeveer 10% moet er nog een ambitiebeheertype worden bepaald. Afhankelijk welk beheertype bepaald wordt, heeft dit effect op zichtbaarheid en beleving van het landschap. Indien er beheertype beekbegeleidend bos wordt opgelegd, zal dit ruimtelijk effect hebben. Enerzijds zal bos het directe zicht op de Tongelreep doen verminderen, maar kan anderzijds indien op en goede manier ingezet, juist ruimtelijk de ligging van de beek kunnen accentueren en krijgt het geheel een meer besloten karakter.

Beïnvloeding van landschappelijke waardevolle structuren, patronen en elementen

Door het omvormen van landbouwgronden naar natuur krijgt het gebied een meer natuurlijk karakter en is het meer passend bij hun natuurlijke ondergrond.

Beïnvloeding van cultuurhistorisch waardevolle structuren, patronen en elementen

Indien de percelen uit het NNB ‘nieuwe natuur’ waar nog van oorsprong de oude beemdenstructuren met de kenmerkende landschappelijke structuren in te herkennen zijn, worden omgevormd naar natuur en ingericht, zal dat een negatief effect hebben op die waardevolle structuren.

Archeologische waarden

Bekende archeologische waarden

De locaties van de archeologische vondstlocaties zijn over het algemeen geconcentreerd in de buurt van de Tongelreep en in het zuiden van de kern van Valkenswaard. Een aantal van deze vondstlocaties liggen binnen het zoekgebied van deze maatregel. Het effect van deze maatregelen op de archeologische vondstlocaties is afhankelijk van de uitvoering van de werkzaamheden. Wanneer ontgrondingen plaats gaan vinden, worden mogelijk de archeologische vindplaatsen aangetast.

Verwachte archeologische waarden

Binnen het zoekgebied van deze maatregel liggen gebieden met lage en middelhoge archeologische verwachtingswaarden. Tevens is er een gebied met een middelhoge verwachting voor afvaldumps. Het is mogelijk dat met deze maatregel geroerd moet worden in de bodem. De archeologische waarden die bewaard zijn gebleven onder het maaiveld of in vennen zijn gevoelig voor de geplande graaf- of baggerwerkzaamheden in het kader van natuurontwikkeling en -beheer.

Grondgebruik

Gevolgen voor grondgebonden landbouw

Een aantal percelen landbouwgrond zal de bestemming natuur krijgen en worden ingericht als natuur. Daarmee neemt de lokale oppervlakte landbouwgrond af.

Duurzaamheid en klimaat

Robuustheid plan voor klimaatverandering

Eventuele beplanting draagt bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. Door de extra beplanting is er bijvoorbeeld extra beschaduwing van het aardoppervlak en levert extra zuurstof op.