Bodem

Aangezien bij het dempen zo veel mogelijk uit wordt gegaan van de bestaande bodemstructuur, heeft het dempen van watergangen geen negatief effect. De werkzaamheden bestaan grotendeels uit grondverzet. Aangezien er weinig tot niet ontgraven wordt, zal de benodigde grond voor het dempen en verondiepen van de watergangen aangevoerd moeten worden. Ervan uitgaande dat de benodigde grond van buiten het plangebied afkomstig zal zijn, is dit negatief.

De beoogde maatregelen voegen geen bodemverontreiniging toe. Het plan heeft daarentegen een positief effect op de bodemkwaliteit wanneer het verontreinigde slib uit de te dempen watergangen wordt verwijderd.

Bij de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de voormalige stort aan de Leenderweg. Deze kent een ecologisch en humaan risico, als gevolg van een te dunne afdeklaag zoals hierboven besproken. Het is in het kader van de Provinciale Milieu Verordening (PMV) van provincie Noord-Brabant verboden om zonder ontheffing werkzaamheden op of in de stortplaats uit te voeren die de nazorg kunnen belemmeren. Er wordt geadviseerd om geen grondwater te onttrekken ter plaatse, of in de directe nabijheid, van de stortplaats. Specifiek voor deze locatie wordt geadviseerd om niet dieper dat 0,15 m in de deklaag te graven.