Versterken historische beemdenstructuur rondom Bruggerhuizen en Zeelberg

Natuur

Beschermde soorten

Ten aanzien van kleine marterachtigen en broedvogels wordt een kwalitatieve verbetering van het bestaand leefgebied verwacht, omdat structuur en diversiteit aan het landschap wordt toegevoegd.

Houtopstanden

Deze maatregel, die in het veld neerkomt op het herstellen van opgaande beplanting (Zwarte els) als perceelafscheiding, betekent in ieder geval een toename van het aantal bomen in het plangebied.

Grond- en oppervlaktewater

Oppervlaktewaterkwantiteit

De oppervlaktewaterkwantiteit kan worden beïnvloed door deze maatregel. Dit is afhankelijk van de inpassing en de inrichting. Indien de beemdenstructuur in het beekdal wordt ingepast en haaks op de Tongelreep wordt aangelegd dan kan dit voor een belemmering van de stroming over maaiveld in extreme situaties leiden. Indien aangenomen mag worden dat dit niet in het beekdal wordt aangelegd, dan is het effect nihil.

Landschap en cultuurhistorie

Beïnvloeding ruimtelijke opbouw en verschijningsvorm van het landschap

Het versterken van de historische beemdenstructuur rondom Bruggerhuizen en Zeelberg versterkt het kleinschalig beekdallandschap.

Beïnvloeding ruimtelijke (zicht)relaties en belevingswaarde van het landschap

Indien de beemdenstructuur loodrecht op de beek komt, maakt de beemdenstructuur het landschap afwisselender en daarmee waardevoller voor mens en dier.

Beïnvloeding van cultuurhistorisch waardevolle structuren, patronen en elementen

Met deze plusmaatregel worden oude structuren nieuw leven ingeblazen

Woon-, werk- en leefmilieu

Beïnvloeding woon-, werk- en leefmilieu

De kwaliteitstoename op het gebied van landschap beïnvloedt de beleving van de bewoners in positieve zin en daarmee indirect de gezondheid.

Duurzaamheid en klimaat

Robuustheid plan voor klimaatverandering

De beplanting draagt bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. Door de extra beplanting is er bijvoorbeeld extra beschaduwing van het aardoppervlak en levert extra zuurstof op.