NNB en NNP

In de referentiesituatie voldoen de grondwaterstanden veelal niet aan de randvoorwaarden die in Noord-Brabant voor de verschillende beheertypen zijn gedefinieerd. De voorgenomen activiteit draagt er in betekende mate aan bij, dat veel beter aan deze voorwaarden voldaan wordt, waardoor behoud en ontwikkeling van de nagestreefde beheertypen binnen bereik komt. Er is sprake van een verbetering van de wezenlijke kenmerken en waarden, uitgaande van bestaande ambitietypen. Het VKA draagt zeer positief bij aan het doelbereik.

Met de plusmaatregel waarbij de percelen, waarvan de bestemming naar natuur is gewijzigd, ook daadwerkelijk in te richten conform het ambitietype wordt een nog grotere bijdrage geleverd aan het doelbereik. De plusmaatregel bosomvorming van de naaldbossen naar heide levert een extra bijdrage aan de vernatting van NNP de Tongelreep.