Vervolg

Op basis van de resultaten van het MER, aangevuld met eisen en wensen van gebiedspartners en bestuurlijke ambities wordt er een op het gebied toegesneden Voorkeursalternatief (VKA) uitgewerkt door Waterschap de Dommel. Hierbij is het VKA de basis. In het gebiedsproces dat in gang is gezet, wordt uiteindelijk een keuze gemaakt over de plusmaatregelen die worden opgenomen in het VKA. Dit VKA zal nader worden uitgewerkt in meerdere PPWW’s en in een PIP. Het VKA bevindt zich binnen de ‘grenzen van het speelveld’, zoals bepaald door de onderzochte maatregelen. Dit kan betekenen dat voor sommige delen van het projectgebied de maatregelen gebaseerd zijn op het VKA, terwijl in andere gebieden de maatregelen gebaseerd zijn op het VKA inclusief meer of minder plusmaatregelen.

Bij deze verdere uitwerking van het VKA worden, op inrichtingsniveau, ook varianten ontwikkeld om eventuele negatieve effecten op de omgeving en bebouwing te voorkomen dan wel te beperken (mitigerende maatregelen). Hierbij kan gedacht worden aan aanvullende drainagemaatregelen, drooglegging van watergangen (inclusief cultuurhistorische elementen). In het MER zijn deze mitigerende maatregelen op hoofdlijnen beschreven. Deze dienen als aanbeveling voor het vervolgtraject en kunnen in de PPWW’s verder worden uitgewerkt.

De stappen voor het vaststellen van het PIP en de PPWW’s inclusief MER zijn in grote lijnen als volgt:

Vaststelling, kennisgeving en inspraak

Het PIP wordt, inclusief het MER, na instemming van Waterschap de Dommel vastgesteld door provincie Noord-Brabant. De PPWW’s worden, inclusief het MER, vastgesteld door Waterschap de Dommel. Provincie Noord-Brabant legt de ontwerpversie van het PIP en de PPWW’s samen met het MER en de verleende ontwerp-vergunningen digitaal ter inzage. Daarnaast worden alle stukken ook analoog ter inzage gelegd bij provincie Noord-Brabant, Waterschap de Dommel en beide gemeenten. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 6 weken een zienswijze over deze stukken naar voren te brengen. Betrokken bestuursorganen en adviseurs worden geraadpleegd. Provincie Noord-Brabant vraagt de Commissie m.e.r. en de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) om advies over het MER en stuurt ter informatie de ingebrachte inspraak naar de Commissie m.e.r. en de PRL.

Opstellen van de Reactienota

De provincie Noord-Brabant stelt een Reactienota op waarin de provincie Noord-Brabant beschrijft hoe de inspraak en adviezen worden meegenomen in de definitief vast te stellen plannen.

Besluit, motivering, bekendmaking en mededeling

Het PIP en de PPWW’s inclusief het MER worden pas vastgesteld als de m.e.r.-procedure tot aan deze stap correct en volledig is doorlopen en de gegevens in het MER redelijkerwijs aan het PIP en PPWW’s ten grondslag kunnen worden gelegd.

De onherroepelijke PPWW’s en PIP worden in 2021 verwacht, waarna later in 2021 de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden.