Landschap en cultuurhistorie

De Structuurvisie Valkenswaard (vastgesteld: 2 juli 2012) beschrijft over het dal van de Tongelreep: “In het Tongelreepdal wordt gestreefd naar een afwisseling van bos en weilanden met op perceelsgrenzen houtwallen. Meer zuidelijk ligt de nadruk meer op het meanderen van de beek in een (half) open landschap.” Het Landschapontwikkelingsplan Valkenswaard 2011 – 2020 beschrijft de volgende streefbeelden:

  • Voor de dorpsrand: “Een afwisseling van bos en weilanden met op perceelsgrenzen houtwallen die loodrecht op de Tongelreep zijn georiënteerd”.

  • Voor het meer zuidelijk gelegen deel van het beekdal: “Een afwisseling van bos en weilanden met op perceelsgrenzen houtwallen die loodrecht op de Tongelreep zijn georiënteerd.

  • En ook: Een meanderende beek in een open landschap van vochtige schraallanden die in stand gehouden worden middels agrarisch natuur beheer. De randen van het beekdal zijn aangezet met beplantingsstructuren (wegbeplanting, boutwallen of bosranden) waardoor het beekdal als een ruimtelijke eenheid beleefbaar is.”

De maatregelen in het VKA dragen zeer beperkt bij aan de genoemde streefbeelden. Omdat met name in het zuidelijke deel (ten zuiden van Bruggerhuizen) gronden uit landbouwkundig gebruik gehaald dienen te worden en de functie natuur krijgen waarbij (agrarisch) natuurbeheer tegemoet komt aan een deel van het streefbeeld uit het Landschapsontwikkelingsplan scoort het VKA licht positief op het aspect landschap.

De beperkte boskap ten behoeve van de instandhouding van de zure vennen in het Laagveld en rondom de Hasselsvennen draagt bij aan de gewenste vernatting van het gebied. Instandhouding van deze beheertypen draagt ook bij aan de kwaliteitsbeleving van het open landschap met vennen. Ook hiervoor geldt een positief effect.

De maatregelen uit het VKA vormen geen bedreiging voor de aanwezige waarden. Het Oude visvijvercomplex wordt met rust gelaten en omdat ergeen hermeandering in het Voorkeursalternatief zit heeft deze ook zeker geen negetieve invloed op historische fenomenen die zijn gekoppeld aan het genormaliseerde verloop van de beek. Samengevat kan gesteld worden dat de maatregelen geen negatieve invloed hebben op de cultuurhistorische identiteit van het gebied, maar ook niet of nauwelijks bijdragen aan versterking van deze identiteit. Het VKA scoort op het aspect cultuurhistorie neutraal (0).