Leeswijzer

Om vóór 2021 al een deel van de maatregelen te kunnen uitvoeren, is het project in twee delen opgeknipt, waarbij fase I naar verwachting als eerste in uitvoering zal gaan en fase II volgend is.

De eerste fase, het noordelijke deel en de tweede fase, het zuidelijke deel. In voorliggend “Herinrichting Tongelreep fase I” zijn de volgende maatregelen opgenomen, zie ook Figuur 1.1‑2:

  1. Verondiepen Tongelreep op traject tussen Drie Bruggen en de Leenderweg (maatregel 1 en 2 uit de MER).

  2. Het dempen, afdammen en verondiepen van greppels en sloten (maatregel 3 en 10 uit het MER rapport)

  3. Opheffen functie gestuurde waterberging (Maatregel 3 en 10 uit de MER)

  4. Optimaliseren watersysteem Zeelberg

  5. Uitwerking deelplan Mariahoeve (Maatregel 5 uit de MER)

  6. Aanpassen overstort Valkenswaard (Maatregel 7 uit het MER)

  7. Borgen van beheer en onderhoud Tongelreep op traject vanaf Drie Bruggen tot aan Achtereind

  8. Bosomvormingen (maatregel 6 uit de MER)

Het ontwerp Projectplan Waterwet heeft inmiddels 6 weken ter inzage gelegen, waarop enkele zienswijzen zijn binnengekomen. Naar aanleiding van deze zienswijzen is er één wijziging gedaan in het ontwerp projectplan. Dit betreft het functioneel in stand houden van de reeds aanwezige vispassage bij stuw Drie Bruggen. Daarnaast zijn er nog een tweetal ambsthalve wijzigingen gedaan. Deze drie wijzigingen zijn dikgedrukt, cursief en onderstreept toegevoegd aan maatregel A, B, D en E van hoofdstuk 1.5.

1.1-2 Overzicht locaties maatregelen