Aanleiding en doel

Het beekdal van de Tongelreep ligt globaal tussen Achelse Kluis en Valkenswaard en ten westen van het Leenderbos. In Figuur 1.1 is het projectgebied weergegeven.

Leeswijzer

Om vóór 2021 al een deel van de maatregelen te kunnen uitvoeren, is het project in twee delen opgeknipt, waarbij fase I naar verwachting als eerste in uitvoering zal gaan en fase II volgend is.

Knelpunten

Landelijk is in Natura 2000-gebieden al jaren sprake van een overschot aan stikstofdepositie, terwijl verdrogingsproblematiek het effect hiervan verder versterkt.

Doelen

Totstandkoming NRD, MER en Projectplan

Ligging en begrenzing plangebied

Het beekdal van de Tongelreep behoort tot het stroomgebied van de Dommel. De Tongelreep ontspringt ver in België. De Tongelreep heet hier Warmbeek.

Ontstaansgeschiedenis

De Tongelreep stroomt in het projectgebied door de Centrale of Roerdalslenk, tussen de Feldbißbreuk in het westen en de Peelrandbreuk in het oosten (Dinoloket 2019).

Beschikbaarheid gronden

De gronden waarop de maatregelen plaatsvinden zijn in eigendom Waterschap De Dommel, gemeente Valkenswaard, gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant en particuliere eigenaren.

Beschrijving van de inrichtingsmaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen.

A - Verondiepen Tongelreep tussen stuw drie bruggen en Leenderweg

In het verleden heeft er op traject 4 (zie Figuur 1.5‑1) al beekherstel plaatsgevonden en voldoet de Tongelreep aan de KRW-doelen. Langs dit traject zijn verschillende alluviale bossen gelegen die in stand gehouden dienen te worden.

B - Maatregelen m.b.t. dempen, afdammen en verondiepen greppels en sloten

Om de gewenste verhoging van grondwaterstand te kunnen bereiken voor de kwetsbare habitattypen in het projectgebied moet de drainerende werking van sloten en greppels worden opgeheven.

Toon meer resultaten