C - Omvorming van gestuurde waterbergingsvijvers naar waterbuffer ten behoeve van het klimaat

De huidige functie als gestuurde waterberging wordt opgeheven, omdat deze niet effectief is gebleken. Bij de omvorming van de waterberging krijgt het bekken een waterbufferende functie. In de winter wordt er water ingelaten en in het voorjaar water vastgehouden. Deze maatregel draagt bij aan een klimaatrobuuste inrichting van het beekdal en is tevens gunstig voor de naastgelegen alluviale bossen vanwege o.a. toename van kweldruk.

C - Omvorming gestuurde waterbergingsvijvers naar waterbuffer

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

C1

Verwijderen en rechttrekken kades/dammen

X

 

C2

Dempen deel van watergang TR13.1

X

 

C3

Vervangen in- en uitlaat waterbuffer

X

 

C4

Aanpassen bestaande regelwerken tussen bekkens

X

 

C5

Opheffen functie als waterberging

X

 
Figuur 1.5 7 Omvorming waterberging naar waterbuffer

C1 Verwijderen en rechttrekken kades/dammen

In de bestaande situatie heeft de waterberging twee inlaten. In de nieuwe situatie als waterbuffer, komt er één inlaat te vervallen. De kade ter plaatse van de inlaat kan daarom worden rechtgetrokken, zie nummer 1 op figuur 1.5‑8. Nummer 2 is in de huidige situatie een uitlaat. Deze komt te vervallen, omdat er een nieuwe verbinding wordt gerealiseerd tussen de twee bekkens. De kade kan om die reden worden doorgetrokken en aangevuld. Naast het rechttrekken van de kades, worden er drie dammen uit de huidige helofytenfilter verwijderd, hetgeen meer ruimte creëert voor waterbuffering.

Figuur 1.5 8 Recht te trekken kades bij waterbuffer

C2 Dempen deel van watergang TR13.1

Tussen de Tongelreep en de waterbuffer ligt in de huidige situatie nog een watergang TR13.1 die afwatergingsfunctie heeft t.b.v. de gestuurde waterbergingsvijvers. Aangezien de berging geen gestuurde waterbergingsfunctie meer heeft in de nieuwe situatie, kan deze watergang over een lengte van 280 meter tot aan het viskweekcentrum worden gedempt. Op deze manier wordt ook de drainerende werking van de watergang opgeheven hetgeen ten gunste komt van het vochtige alluviale bos dat, net als de watergang TR13.1, is gelegen tussen de waterbuffer en de Tongelreep.

C3 Vervangen in- en uitlaat waterbuffer

Als gevolg van de functieverandering van gestuurde waterberging naar waterbuffer, wordt het regelsysteem daarop aangepast. Om de waterbuffer goed te kunnen laten functioneren dient er in de zuidelijke kant van de buffer het bestaande regelwerk te worden vervangen, zodat dat er bovenstrooms water in gelaten kan worden en via de bekkens door de uitlaat er weer uit.

C4 Aanpassen bestaande regelwerken tussen bekkens

De tussenliggende gronddammen hebben in de nieuwe situatie in principe geen functie meer en om er meer water te kunnen bufferen op deze plek, kunnen de kades hier worden verwijderd. Ten aanzien van het cultuurhistorische aspect en de recreatieve routes die gebruik maken van de kades, wordt er om die reden gekozen om de kades te behouden en de regelwerken tussen de bekkens aan te passen.

C5 Opheffen functie als waterberging

Middels dit besluit wordt de functie als waterberging opgeheven. De waterberging wordt omgevormd naar een waterbuffer. Het omvormen naar waterbuffer wordt beschreven bij maatregel C1 t/m C4.