Legger

Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het legger besluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken voor dit Projectplan zijn weergegeven in Tabel 1.10‑1.

Tabel 1.10‑1 Overzicht te wijzigen waterstaatswerken in de legger

Nr.

Type wijziging

Aard van de wijziging

Maatregel PPWW

Gevolgen in legger

Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object

1.

Watergangen (ligging en dwarsprofielen)

Verondiepen Tongelreep tussen stuw Drie Bruggen en Leenderweg

A1, A2 en A3

Huidige profielen komen te vervallen, zie punt 7 in tabel

Verondiepen watergang TR33

F1

Nieuwe dwarsprofielen opnemen

Graven nieuwe A- en B-watergangen

D3, E4

Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen

Dempen A- en B-watergangen.

C2, D1, E1

Ligging en dwarsprofielen verwijderen

2.

Waterbergingsgebied (gestuurd, natuurlijk, meestromend, met ligging en dwarsprofiel)

Afgraven, verlagen maaiveld

D7, E7

Ligging opnemen

Ophogen maaiveld

D6, E7

 

Opheffen waterbergingsfunctie

C5

Ligging en profielen verwijderen

3.

Peilregulerend kunstwerk

Verwijderen stuwen

E3

Ligging en afmetingen peilregulerende kunstwerken verwijderen

Aanbrengen en vervangen in- en uitlaten

C3, F3, F4

Ligging en afmetingen peilregulerende kunstwerken opnemen

Vervangen stuwen en regelwerken

A4, C4

 

Aanbrengen stuwen

E6, F5

Ligging en afmetingen peilregulerende kunstwerken opnemen

4.

Overige kunstwerken (duiker, brug etc.)

Aanbrengen duikers

D4, E5

Ligging en afmeting opnemen.

 

Verwijderen duikers

D2, E2

Ligging en afmeting verwijderen

5.

Keringen

Aanbrengen kades

F2

Ligging, afmeting en toetspeil opnemen

Aanpassen kades

C1

Ligging, afmeting en toetspeil opnemen

Verwijderen kades

C1

Ligging, afmeting en toetspeil opnemen in legger overige keringen.

6.

Overige kunstwerken m.b.t kerende functie (schuiven, coupures, syfon, afsluiters enz)

Aanbrengen gronddammen

B2

Ligging en afmeting opnemen.

Tabel 1.10‑2 Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk)

Nr.

Type wijziging

Aard van de wijziging

Maatregel PPWW

Gevolgen in legger

Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk)

7.

Statusverandering A-B-C (af- of opwaardering van de status als gevolg van verlaging of verhoging van de afvoercapaciteit, functie en/of de aanwezigheid van overstorten)

Niet meer onderhouden Tongelreep op traject 4 en 5.

G1, G2

Onderhoudsplichtige verwijderen

Overnemen beheer en onderhoud van watergang naar hengelvijver bij HSV Venbergen door waterschap

A5

Onderhoudsplichtige: WSDD

8.

Bouwkundig onderhoud (onderhoudsplichtige)

Verwijderen stuwen

E3

Onderhoudsplichtige verwijderen

Verwijderen duikers

D2, E2

Onderhoudsplichtige verwijderen

Aanbrengen stuwen

E6, F5

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen en vervangen duikers

D4, E5

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen zandvang

A3

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen voorde

E8

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen voetgangersbrug

E9

Onderhoudsplichtige: WSDD

Plaatsen poort/ slagboom

D8, E11

Staatsbosbeheer

9.

Onderhoud nat doorstroomprofiel (onderhoudsplichtige)

Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7)

A5

Onderhoudsplichtige A-watergang: WSDD

nvt

Onderhoudsplichtige overige watergangen: aangelande(n)

10.

Beschermingszone watergang gewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter)

Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 7)

A5

Obstakelvrije zone opnemen als beschermingszone

11.

Beschermingszone watergang buitengewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter)

n.v.t.

 

n.v.t.

12.

Beschermingszone kering

Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades

C1

Zonering aanpassen

13.

Zonering waterstaatswerk kering

Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades

C1, F2

Zonering aanpassen