Effecten van het plan

Het maatregelenpakket wat in dit projectplan is uitgewerkt, is een resultante van verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn in samenhang met de voorgenomen maatregelen in het beekdal van de Tongelreep opgepakt. Zo is er een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA, zie bijlage A6) gemaakt en zijn er in eerste instantie hydrologische inzichtscenario’s ontwikkeld en doorgerekend op gebied van zowel oppervlakte als grondwater voor het hele totaalproject. Hiermee werd de gezamenlijke impact van hydrologische herstelmaatregelen in beeld gebracht. Vervolgens is het in detail specifiek voor dit Projectplan Waterwet gemodelleerd.

Dit heeft geresulteerd in een samenhangend maatregelenpakket. Met de uitvoering van dit totaalpakket aan maatregelen wordt invulling gegeven aan het hydrologisch herstel, zoals dit is opgenomen in het N2000-beheerplan. Daarnaast worden de ecologische en landschappelijke waarden in het gebied versterkt. Tevens verbetert de waterhuishouding, doordat er langer water vastgehouden wordt en daarmee piekafvoeren worden verlaagd. Verder verbetert de waterkwaliteit door landbouwgebieden te vormen naar natuur.

In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de positieve effecten die het plan heeft op de verschillende aspecten. Daarnaast is er een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld waarin de effecten van de verschillende maatregelen zijn afgewogen. De effecten zijn daarin vergeleken met de referentiesituatie. De actuele situatie betreft de huidige situatie inclusief alle maatregelen die in vastgestelde plannen, besluiten en autonome ontwikkelingen zijn opgenomen maar zonder de voorgenomen activiteit. In de MER is een beschrijving opgenomen van de referentiesituatie. De MER is opgenomen in bijlage A7 van dit Projectplan. Deze afweging heeft uiteindelijk tot een voorkeursalternatief plus (VKA plus) geleid dat vervolgens verder is uitgewerkt in voorliggend Projectplan Waterwet. In het MER zijn voor zowel het voorkeursalternatief als het voorkeursalternatief plus de hydrologische effecten berekend en beoordeeld. Omdat dit projectplan alleen voorziet in de maatregelen voor fase 1 zijn de maatregelen voor deze fase apart doorgerekend en de effecten separaat beschouwd in dit hoofdstuk.