Effecten op de omgeving

Inundaties

Als gevolg van de beekbodemverhoging van de Tongelreep, zullen inundaties vaker voorkomen. De inundaties blijven echter beperkt tot de oppervlaktes die in de huidige situatie ook inunderen.

Figuur 1.6‑2 is een weergave van de overstromingsbeelden in de Tongelreep voor de scenarioberekening. Het algemene beeld geeft aan dat de overstromingen plaatsvinden vanaf een situatie die eens in de 10 jaar plaatsvinden. Het verschil tussen beide situaties is qua overstromingsbeeld beperkt tot enkele locaties die hieronder verder worden beschouwd.

Door de maatregelen treedt er in de trajecten geen veranderend inundatiebeeld op. De inundaties die optreden zijn in dit gebied voor beide situaties naar verwachting acceptabel.

Figuur 1.6 2 Overstromingsbeelden bij de Tongelreep Scenario

Grondwaterstanden

Zoals in paragraaf ‘Positieve effecten’ omschreven, stijgen de grondwaterstanden in vrijwel het hele gebied. Bij Zeelberg nemen deze af, omdat hier een nieuwe watergang gegraven wordt, die water gaat afvoeren. De stijging is het grootst ter plaatse van te dempen waterlopen. Richting de grens van het projectgebied neemt de grondwaterstijging af. Zie paragraaf 8.3.3 uit bijlage A7 – Milieueffectrapport voor een gedetailleerde effectbeschrijving.

Omgeving, landschap en recreatie

Het omvormen van bos naar heide heeft de grootste impact op het landschap. Heide heeft minder volume en wortelt minder diep, waardoor met name in de zomer dit een positief effect zal hebben op de grondwaterstand. Naast het algemene doel om meer bos aan te planten, heeft Staatsbosbeheer ook een doel om de biodiversiteit van de natuurgebieden te verbeteren. Het omvormen van bos naar heide draagt ook bij aan de laatste. Gezien de actuele discussies omtrent dit onderwerp, worden er alleen bossen omgevormd die direct bijdragen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de alluviale bossen en de zure vennen. Naast de bosomvormingen worden er bij Zeelberg ook oude beemdenstructuren herstelt. Beide dragen bij aan de kwaliteit, leesbaarheid en herkenbaarheid van het landschap, hetgeen ook een positief effect heeft op de omgeving en de recreatie.