Waterkwaliteit

Als brongerichte maatregel is in het projectplan het aanpassen van het overstortsysteem bij Kreijenbeek opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat er geregeld (relatief) vuil overstortwater direct in de Tongelreep wordt geloosd. Vooral in natte situaties kan dit een negatief effect hebben, omdat dit water dan ook de vochtige alluviale bossen kan bereiken. Door het overstortwater in de bergingen te parkeren wordt dit negatieve effect tot een minimum beperkt, waardoor deze maatregel ten gunste van de waterkwaliteit komt. Aangezien het projectplan, behalve bovenstaande, geen maatregelen betreft die de oppervlaktewaterkwaliteit significant beïnvloeden, worden er geen effecten verwacht.