D - Optimaliseren watersysteem Zeelberg

Vanwege het verhogen van de bodem van de beek en daarmee de waterstanden in de beek, is het van belang het afwateringssysteem van het buurtschap Zeelberg te optimaliseren. Ook bij hogere waterstanden in de beek moet het water uit Zeelberg afgevoerd kunnen blijven worden naar de Tongelreep. Om dit systeem te optimaliseren worden de volgende maatregelen getroffen:

D - Optimaliseren watersysteem Zeelberg

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

D1

Dempen watergangen

X

 

D2

Verwijderen sifon/duiker

X

 

D3

Aanbrengen nieuwe A- watergangen

X

 

D4

Aanbrengen nieuwe duiker

X

 

D5

Herstellen beemdenstructuren

 

X

D6

Ophogen maaiveld

 

X

D7

Verlagen maaiveld

 

X

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

D9

Overkluizen watergang

X

 

D10

Aanbrengen knijpstuw

X

 

D11

Verplaatsen/vervangen huidige duikers

X

 
Figuur 1.5 9 Optimaliseren watersysteem Zeelberg

D1 Dempen watergangen

Aangezien de waterstand in de beek hoger wordt, kan er in watergang TR16AA in de toekomst mogelijk stremmende afwatering plaatsvinden via de huidige aansluiting. Om deze reden wordt deze watergang omgeleid en krijgt deels een nieuw tracé, zie D3. Als gevolg hiervan wordt het laatste stuk van de huidige watergang TR16AA gedempt. Ook TR20 worden gedempt, de aanliggende percelen zijn verworven, waardoor er ruimte is om een nieuw natuurvriendelijk tracé aan te leggen.

D2 Verwijderen sifon/duiker

De huidige aansluiting via watergang TR16AA komt te vervallen. Zodoende komt de sifon/duiker die onder de aanvoerleiding ligt te vervallen.

D3 Aanbrengen nieuwe watergangen

Het deel van TR16AA dat haaks op de Tongelreep ligt wordt in de nieuwe situatie verder doorgetrokken richting de beek, maar blijft gescheiden van de Tongelreep. Vervolgens loopt de watergang parallel aan de beek en de aanvoersloot naar de Zeelberg toe. Vanaf de Zeelberg krijgt TR20 een nieuw tracé met aan weerszijden een natuurvriendelijke oever. Voor de ligging is gekozen om gebruik te maken van de natuurlijke laagtes in het veld en historische loop van de Tongelreep. TR20 sluit vervolgens aan op de bestaande duiker TR20-KDU2.

D4 Aanbrengen nieuwe duikers

Onder de Zeelberg door wordt een nieuwe duiker aangebracht die de watergangen ten zuiden en noorden van de Zeelberg aan elkaar verbindt. Daarnaast wordt er een duiker aangelegd parallel aan de Zeelberg om het onderhoudspad langs het nieuwe tracé van TR20 toegankelijk te maken. De BOB van de duikers komt 5cm onder de bodem van de watergang te liggen.

Duiker

Watergang

Materiaal

Vorm

Afmeting (mm)

Duiker onder weg Zeelberg

Tussen TR16AA en TR20

Beton

Rond

600mm

Duiker parallel aan Zeelberg

TR20

Beton

Rond

300mm

Duiker

Watergang

Materiaal

Vorm

Afmeting (mm)

Verplaatsen / vervangen huidige duikers (6 stuks)

Op perceel VKW00K911 en K914

Beton

Rond

300 en 500 mm

D5 Herstellen beemdenstructuren

Op de percelen die ten noorden van de Zeelberg zijn gelegen worden de beemdenstructuren hersteld. De oorspronkelijke structuren van het kleinschalige landschap op die plek zijn niet meer als zodanig te herkennen, waardoor de nieuwe groenstructuren de huidige vorm van het landschap volgt. Dit resulteert in houtwallen en een bomenrij haaks op de watergang.

D6 Ophogen maaiveld

Als mitigerende maatregel van de peilstijging in de Tongelreep als gevolg van het verhogen van de beekbodem (maatregel A2), wordt de westzijde van het landbouwperceel VKW00K914 waar nodig tot 50 cm opgehoogd.

D7 Verlagen maaiveld

Ten noorden van de weg Zeelberg worden de percelen als natuur ingericht. De watergang krijgt hier aan twee zijden een natuurvriendelijke oever en aanvullend daaraan wordt een deel van het maaiveld afgegraven om meer gradiënt aan te brengen. Enerzijds is dit interessant voor de ontwikkeling van natuurwaardes op de percelen en anderzijds bieden de laagtes extra ruimte voor inundatie in extreem natte situaties hetgeen bijdraagt aan de klimaatrobuustheid van het systeem.

D8 Aanbrengen poort t.b.v. onderhoudspad

Langs het nieuwe tracé van watergang TR20 komt een onderhoudspad te liggen. Om te voorkomen dat men deze toegang gaat gebruiken voor bijvoorbeeld recreatieve doeleinden, wordt er een poort geplaatst.

D9 Overkluizen watergang

Op de vorige kaartversie stond een voorstel om de percelen VKW00K911 en K914 te wateren richting de weg Zeelberg. Deze nieuwe watergang komt te vervallen en wordt in plaats daarvan de functie van de huidige afwateringssloot behouden. De bestaande sloot die het verhard oppervlak gelegen op de percelen K911 en K914 afwatert, wordt in de nieuwe situatie overkluisd door op de bodem van de sloot twee drainagebuizen aan te leggen en vervolgens de sloot zelf verder te dempen. De afwatering wordt dan aangesloten op de nieuw te graven A-watergang TR16-AA.

D10 Aanbrengen knijpstuw

Aan de duiker onder de weg Zeelberg wordt een constructie gemaakt, zodat er schotbalken aan bevestigd kunnen worden. De functie van de stuw is enkel om in droge periodes zoveel mogelijk vast te houden. Deze maatregel is daarom bedoeld om droogte te bestrijden.

D11 Verplaatsen / vervangen huidige duikers

Als gevolg van de wijzingen in het watersysteem rondom de percelen VKW00K911 en VKW00K914, dienen er een zestal duikers te worden verplaatst of vervangen.