Ligging en begrenzing plangebied

Het beekdal van de Tongelreep behoort tot het stroomgebied van de Dommel. De Tongelreep ontspringt ver in België. De Tongelreep heet hier Warmbeek. Vanuit het kanaal Bocholt-Herentals kan Maaswater de Tongelreep worden ingelaten. Het beekdal van de Tongelreep ligt globaal tussen Achelse Kluis en Valkenswaard en ten westen van het Leenderbos, zie Figuur 1.1‑1. Het is onderdeel van Natura 2000-gebied “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux”, waar Europees belangrijke natuurwaarden voorkomen. De Tongelreep zelf is eveneens van Europees belang op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) die beoogt de kwaliteit van oppervlaktewateren aanmerkelijk te verbeteren. Daarnaast is de beek zelf aangewezen als N2000 beek voor de soort beekprik en beken met waterranonkels. In beide gevallen heeft Nederland zich verplicht om de nagestreefde natuurwaarden in een gunstige staat van instandhouding te brengen.

1.1-1 Ligging plangebied Tongelreep