H - Bosomvormingen

Bomen nemen veel water uit de bodem op en houden regenwater tegen (interceptie). Met name naaldbomen zorgen voor een relatief grote verdamping en interceptie door het jaar heen. Door met name dit naaldbos te kappen en om te vormen naar heide of grasland, wordt minder water uit de bodem onttrokken, hetgeen bijdraagt aan de verhoging van de grondwaterstand.

H - Bosomvormingen

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

H1

Naaldbos lokaal kappen voor houtproductie en omvormen naar heide of open loofbos

 

X

Figuur 1.5 14 Locaties van uit te voeren bosomvormingen

H1 Naaldbos lokaal kappen voor houtproductie en omvormen naar heide of open loofbos

Bosomvorming betreft soms kaalkap, soms dunning, soms alleen naaldhout verwijderen en soms natuurlijke verjonging en veelal een combinatie ervan. Indien een bos versneld omgevormd wordt i.v.m. vernatting kan het nodig zijn om er gewenste soorten in te planten. Dit om de versnelde omvorming ook in de boomlaag goed te kunnen bijbenen en te voorkomen dat er te lang een storingssituatie ontstaat (veel licht op de bosbodem) zolang de boomlaag nog niet gesloten is. Inplant van gewenste soorten in groepen is dan een benodigde maatregel. Gezamenlijk moet dit met de beheerder bekeken worden waar dit nodig is en bijdraagt aan de versnelde omvorming als gevolg van de vernatting.