Samenwerking

Het project “Herinrichting Tongelreep” wordt uitgevoerd door Waterschap De Dommel. Het ontwerp is in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, de gemeentes Valkenswaard en Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en particuliere grondeigenaren tot stand gekomen.

Algemeen gebiedsproces

Het gebied van project Herinrichting Tongelreep is een groot gebied met heel veel verschillende belanghebbenden. Er is veel afstemming nodig met grondeigenaren maar ook met andere overheidsinstanties. Daarnaast is er veel wet- en regelgeving die van toepassing is die het project complex maken. Het is een langdurig proces wat doorlopen moest worden, toch is de keuze gemaakt alle betrokkenen in een vroeg stadium te betrekken om iedereen zo goed mogelijk mee te kunnen nemen. Transparante communicatie is voor dit proces van essentieel belang, daardoor hebben we alle betrokken partijen veelvuldig geïnformeerd over de stand van zaken. Ook op de momenten dat er niet veel nieuwe informatie beschikbaar was. Door deze aanpak is geprobeerd iedereen zo goed mogelijk mee te nemen in het complexe en lange proces.

Communicatiemomenten

Voor dit project zijn er meerdere communicatiemomenten geweest. Hieronder staat een korte beschrijving van deze momenten en bijbehorende doel hiervan. Dit zijn de momenten los van de individuele gesprekken met de grondeigenaren en stakeholders. De gesprekken met de grondeigenaren zijn gestart begin 2017 en hebben verschillende tijdsduur en frequentie. Er is per grondeigenaar maatwerk geleverd en daardoor zijn gronden aangekocht, geruild of omgevormd naar natuur. Deze lijst hieronder is niet uitputtend want er zijn nog meer contactmomenten geweest met kleinere groepen of individuele betrokkenen.

 • 4 juni 2018 Startbijeenkomst

Doel: Omwonenden, grondeigenaren en andere geïnteresseerden informeren over de projectdoelen en het gebiedsproces. Zij zijn uitgenodigd door middel van een e-mail en publicaties in regionale en lokale media. Inmiddels hebben we de eerste keukentafelgesprekken gehad met alle grondeigenaren.

 • 26 november 2018 werkgroep Bruggerhuizen

Doel: De bewoners van Bruggerhuizen informeren over de projectdoelen en het gebiedsproces van het project herinrichting Tongelreep. Doel is om de bewoners de kans te geven hun mening en zorgen uit te spreken en daarnaast de mogelijkheid te geven inhoudelijke input te leveren en mee te denken in het proces.

 • 4 december 2018 aparte bijeenkomst Zeelberg

Doel: De bewoners van de Zeelberg informeren over de projectdoelen en het gebiedsproces van het project herinrichting Tongelreep. Doel is om de bewoners de kans te geven hun mening en zorgen uit te spreken en daarnaast de mogelijkheid te geven inhoudelijke input te leveren en mee te denken in het proces.

 • 21 januari 2019 werkgroep Bruggerhuizen

Doel: op de hoogte brengen van de laatste inzichten vanuit het huidige watersysteem en het hydrologisch model.

 • 14 maart 2019 NRD MER

Doel: Grondeigenaren, pachters en natuurbeheerders en andere geïnterneerden informeren over de inhoud van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is de eerste bouwsteen naar het maken van het projectplan.

 • Inloopspreekuur m.b.t. NRD 4 april 2020

Doel: iedereen de gelegenheid geven om een afspraak te maken om meer uitleg over de NRD te krijgen. Het is lastige materie en we willen hier graag de juiste aandacht aan geven. Informeel moment waarbij iedereen zich afzonderlijk kon aanmelden.

 • 23 april 2019 veldbezoek werkgroep Bruggerhuizen

Doel: buiten in het veld de knelpunten bekijken en de wensen opnemen van de bewoners van Bruggerhuizen.

 • 1 juli 2019 werkgroep Bruggerhuizen

Doel: een informele terugkoppeling van het veldbezoek op 23 april en acties die n.a.v. het veldbezoek uitgevoerd zijn.

 • 24 augustus 2019 vissen in de Tongelreep met kinderen

Doel: een andere doelgroep aanspreken dan de direct betrokkenen. Een combinatie van een kinderactiviteit en toelichting geven op de doelen en maatregelen van het project.

 • 1 oktober 2019 VKA Plus

Doel: Transparant zijn over voorkeursalternatief (VKA) en plusmaatregelen vanuit de mer-procedure, wat vindt men ervan?! De opmerkingen ophalen van iedereen die we kunnen meenemen in het programma van wensen en eisen en het plan weer tot een niveau verder kunnen brengen.

 • 4 januari 2020 1e winterwandeling

Doel: informele bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Een keer het gebied anders benaderen dan via een formele bijeenkomst in een zaal. Deze bijeenkomst is een combinatie van het genieten van de prachtige natuur en tevens globale toelichting geven op waar we staan in het project en vragen beantwoorden die er op dat moment zijn.

 • 29 februari 2020 2e winterwandeling

De winterwandeling van 4 januari was zo’n groot succes dat we een tweede wandeling georganiseerd hebben met hetzelfde doel.

 • 20 mei 2020 presentatie PPWW fase 1

Doel: De informatieavond over het Projectplan Waterwet (PPWW) fase 1 kon helaas niet doorgaan volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Dus geen fysieke bijeenkomst maar een online presentatie. In drie filmpjes is er uitleg gegeven over het waarom van het project (filmpje 1), wat de maatregelen zijn (filmpje 2) en het vervolg/de planning (filmpje 3).

 • Telefonisch spreekuur 26 en 27 mei 2020

Doel: iedereen de gelegenheid geven om persoonlijk te woord te staan als er vragen zijn over de plannen die ter inzage komen te liggen of de te nemen maatregelen.

 • 29 september werkgroep Bruggerhuizen

Doel: De omgeving van Bruggerhuizen (projectplan fase 2) bijpraten over het voorlopig ontwerp dat er nu ligt. Laagdrempelig en buiten op een coronaveilige manier.

 • December 2020 digitale presentatie PPWW fase 2

Doel: alle betrokkenen informeren over het ontwerp Projectplan Waterwet fase 2 en Provinciaal Inpassingsplan (PIP) dat ter inzage gaat. Een fysieke bijeenkomst is vanwege COVID19 ook nu nog steeds niet mogelijk, maar wordt opnieuw een digitale presentatie beschikbaar gesteld. Deze zal t.z.t. te vinden zijn op de informatiepagina van dit project: http://www.royalhaskoningdhv.com/tongelreep

Nieuwsbrief

Naast bovenstaande momenten is er vanaf de start van het project elk kwartaal een nieuwsbrief verstuurd waarin de laatste ontwikkelingen en projectinformatie is opgenomen. Alle nieuwsbrieven zijn na te lezen op onze website www.dommel.nl/tongelreep