Waterkwaliteit

Het projectplan bevat geen specifieke maatregelen die erop gericht zijn de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren. Naar verwachting leiden de voorgenomen activiteiten echter wel tot een verbetering van de waterkwaliteit, omdat gronden direct langs de beek anders ingericht worden. Hierdoor zal de nutriëntenlast door af- en uitspoeling verminderen, wat een positief effect op de waterkwaliteit heeft.

Figuur 1.6‑7 Overstromingsbeelden voor de huidige situatie