Beschrijving van de inrichtingsmaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen. Met deze maatregelen wordt invulling gegeven aan de doelen zoals genoemd in een van de voorgaande paragrafen. Naast maatregelen aan waterstaatswerken (die vanuit de Waterwet gezien worden als waterstaatswerken) zijn ook alle overige maatregelen in het plan voorzien.

Grofweg wordt de beschrijving van de maatregelen in drie delen geknipt, waarbij A. de maatregelen van de herinrichting beekdal Tongelreep fase 2, B. de maatregelen rondom de Achelse Kluis en C. het optimaliseren van het watersysteem rondom Bruggerhuizen zijn onderscheiden, zie Figuur 1.5‑1.

Figuur 1.5‑1 Overzicht locaties maatregelen