Aanleiding en doel

Het beekdal van de Tongelreep ligt globaal tussen Achelse Kluis en Valkenswaard en ten westen van het Leenderbos. In Figuur 1.1 is het projectgebied weergegeven.

Knelpunten en doelen

In dit hoofdstuk worden de knelpunten en projectdoelstellingen beschreven.

Knelpunten

Landelijk is in Natura 2000-gebieden al jaren sprake van een overschot aan stikstofdepositie, terwijl verdrogingsproblematiek het effect hiervan verder versterkt.

Doelen

Totstandkoming NRD, MER en Projectplan

Beschrijving projectgebied

Het beekdal van de Tongelreep behoort tot het stroomgebied van de Dommel. De Tongelreep ontspringt ver in België. De Tongelreep heet hier Warmbeek.

Beschikbaarheid gronden

De gronden waarop de maatregelen plaatsvinden zijn in eigendom Waterschap De Dommel, gemeente Valkenswaard, gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant en particuliere eigenaren.

Beschrijving van de inrichtingsmaatregelen

Deze paragraaf geeft een overzicht van alle inrichtingsmaatregelen die in dit Projectplan zijn opgenomen. Hierbij wordt een inhoudelijke en technische beschrijving gegeven van de betreffende maatregelen.

Maatregelen herinrichting beekdal Tongelreep fase 2

In het beekdal van de Tongelreep van fase 2 zijn er verschillende trajecten in de beek te onderscheiden. Het eerste traject is het stukje tussen de Achelse Kluis en de Abdijweg waar de Tongelreep in Nederland binnenkomt (zie 1.5.2).

Maatregelen Tongelreep Achelse Kluis

Bij de Achelse Kluis komt de Tongelreep Nederland binnen. In België heet de beek ‘Warmbeek’. Ook in België is men bezig met beekherstelmaatregelen.

Optimaliseren watersysteem Bruggerhuizen

Bruggerhuizen is een gebied dat ligt ingeklemd tussen het beekdal van de Tongelreep en het Leenderbos.

Toon meer resultaten