Beschikbaarheid gronden

De gronden waarop de maatregelen plaatsvinden zijn in eigendom Waterschap De Dommel, gemeente Valkenswaard, gemeente Heeze-Leende, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant en particuliere eigenaren.

In het kader van dit Projectplan Waterwet zijn voor fase 2 de voor de Natura 2000 habitats noodzakelijke gronden bij voorkeur zoveel mogelijk op minnelijke wijze verworven, dan wel overeenstemming bereikt met de betreffende grondeigenaren. Met noodzakelijke gronden wordt bedoeld, de gronden die hydrologisch voorwaardelijk zijn voor het behalen van de doelen, voortkomend uit hydrologische modellering.

In fase 2 wordt bij voorkeur na minnelijke verwerving, door de provincie een provinciaal inpassingsplan opgesteld om de bestemmingen van de benodigde gronden om te kunnen zetten naar natuur.

Naast het verwerven van percelen vinden grondruilingen plaats die zijn overeengekomen zijn met de betrokken grondeigenaren. Deze ruilingen dragen bij aan een agrarische structuurverbetering en zorgen er tevens voor dat gronden langs de beek ingericht kunnen worden ten bate van de herinrichting van de Tongelreep. Hoewel dit niet de voorkeur heeft, kan er bij noodzakelijke percelen waar minnelijk geen overeenstemming wordt bereikt, uiteindelijk nog een onteigeningsprocedure worden doorlopen. In Figuur 1.4‑1 is de status van dit moment te zien van welke percelen reeds beschikbaar zijn en welke (nog) niet.

Figuur 1.4‑1 Beschikbare en (nog) niet beschikbare percelen die zijn opgenomen in het PIP per 1 januari 2021.