Optimaliseren watersysteem Bruggerhuizen

Bruggerhuizen is een gebied dat ligt ingeklemd tussen het beekdal van de Tongelreep en het Leenderbos.

Zowel in het beekdal als in het Leenderbos vinden maatregelen plaats die leiden tot stijging van de grondwaterstanden.

Een goede afwatering van dit gebied is van belang om wateroverlast te voorkomen daarom moet in Bruggerhuizen zelf en het gebied rondom Bruggerhuizen de waterhuishouding geoptimaliseerd worden. Op dit moment is er sprake van achterstallig onderhoud, waardoor duikers zijn verstopt en de sloten al jaren minimaal tot niet zijn gemaaid. Dit heeft negatieve gevolgen voor de afwatering van Bruggerhuizen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de afwatering te optimaliseren door her en der watergangen uit te diepen en duikers dieper te leggen. Zo is het mogelijk om het water efficiënter en sneller af te kunnen voeren richting de Tongelreep. Omdat dit project deze omgeving raakt, is het van belang dat hier de afwatering in orde wordt gemaakt, maar het is nog bijna belangrijker dat de afwatering in de jaren hierna ook zo te behouden. Zo kan ervoor gezorgd worden dat er geen nattere situatie ontstaat dan in de huidige situatie.

Tijdens de uitvoering van het project zal de situatie na optimalisatie van de watergangen en duikers worden ingemeten. De ingemeten situatie zal worden vastgelegd als uitgangsituatie waar na elke onderhoudsbeurt weer aan voldaan dient te worden. Watergangen die we voornemens zijn te optimaliseren staan op onderstaande kaart weergeven.

Omdat deze watergangen van essentieel belang zijn voor een goede afwatering van Bruggerhuizen worden deze opgenomen in de schouw als een B-watergang. Dit houdt in dat de aanliggende eigenaren van de watergangen het onderhoud moeten verzorgen conform vastgestelde eisen en dat hierop gehandhaafd wordt door het waterschap. De aanliggende eigenaren van deze betreffende watergangen zijn de gemeente Heeze-Leende en Staatsbosbeheer.

Vanwege het verhogen van de bodem van de beek en daarmee de waterstanden in de beek, is het van belang het afwateringssysteem van het buurtschap Bruggerhuizen te optimaliseren en af te stemmen op de nieuwe hydrologische situatie. Ook bij hogere waterstanden in de beek dient water uit Bruggerhuizen afgevoerd te worden naar de Tongelreep. Om het huidige systeem te optimaliseren worden de volgende maatregelen getroffen:

C. Optimaliseren watersysteem Bruggerhuizen

 

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

 

CW

Watergangen

   

CW1

Opwaarderen sloten naar B-watergangen

X

  

CK

Kunstwerken

   

CK1

Duikers

   

CK1.1

Aanpassen duikers

X

  

CK1.2

Nieuwe duikers

X

  
Figuur 1.5‑19 Optimalisatie watersysteem Bruggerhuizen waarbij verhanglijn van watergangen worden verbeterd en verbindingen worden aangebracht (in geel is omcirkeld wat er is veranderd t.o.v. het ontwerp projectplan).

CW - Maatregelen watergangen

CW1 Sloten opwaarderen naar B-watergangen

De huidige watergangen in en om Bruggerhuizen worden geoptimaliseerd. Bij diverse watergangen wordt de verhanglijn verbeterd en op elkaar afgestemd. Ook worden watergangen op elkaar aangesloten d.m.v. duikers (CK1). Dit betreft de blauwe gestippelde sloten uit Figuur 1.5‑19. Daarnaast worden deze watergangen opgewaardeerd naar B-watergangen, zodat ze in de toekomst worden meegenomen in de schouw, zie Figuur 1.5‑20. Op deze manier kan erop worden toegezien dat de afwatering van Bruggerhuizen ook in de toekomst kan blijven plaatsvinden.

Figuur 1.5‑20 Watergangen (rood) die worden meegenomen in de schouw t.b.v. onderhoud

CK - Maatregelen kunstwerken

CK1 Duikers

CK1.1 Aanpassen of vervangen duikers

Om het watersysteem in Bruggerhuizen te optimaliseren, worden de huidige duikers opnieuw gesteld of vervangen, zodat deze (weer) goed aansluiten op nieuwe bodem van de geoptimaliseerde sloten.

CK1.2 Nieuwe duikers

Op een drietal plaatsen ontbreken verbindingen om in de nieuwe situatie het water goed te kunnen afvoeren naar de Tongelreep. Op deze locaties zijn nieuwe duikers voorzien, zodat een robuust en goed ontsloten afwateringssysteem ontstaat. Daarnaast wordt op één locatie een duiker met terugslagklep aangebracht.