Effecten op de omgeving

Inundaties

Het beekdal tussen de Abdijweg, en de weg Opperheide fungeren als klimaatbuffer, zie Figuur 1.6‑8. Dit betekent dat de beek in dit natuurgebied snel en frequent zal overstromen. Hierdoor wordt de waterpiek die in de huidige situatie tot afstroom komt richting benedenstrooms, afgevlakt. Het water wordt vastgehouden in het natuurgebied in het beekdal en kan daar infiltreren en ten goede komen aan het grondwater. Piekafvoeren benedenstrooms van het projectgebieden zullen voor situaties met hoge herhalingstijden (T10 en hoger) afnemen. Dit is af te leiden uit het verschil in berekende overstromingsbeelden voor en na inrichting van het gebied (Figuur 1.6‑7 & Figuur 1.6‑8).

Omgeving, landschap en recreatie

De omvorming van naaldbos naar heide, halfopen bos en loofbos heeft de grootste impact op het landschap. Heide heeft minder volume en wortelt minder diep, waardoor er met name in de zomer een positief effect op de grondwaterstand zal zijn. Naast het algemene doel om meer bos aan te planten, heeft Staatsbosbeheer ook een doel om de biodiversiteit van de natuurgebieden te verbeteren. Hierbij draagt het omvormen van bos naar heide ook aan mee. Gezien de actuele discussies rond dit onderwerp, worden er alleen bossen omgevormd die direct bijdragen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de zure vennen. De bosomvormingen dragen bij aan de kwaliteit, leesbaarheid en herkenbaarheid van het landschap, hetgeen ook een positief effect heeft op de omgeving en de recreatie.

Figuur 1.6‑8 Overstromingsbeelden met inrichtingsmaatregelen van het projectplan