Benodigde vergunningen en meldingen

Voor de aanleg van kunstwerken en de grondwerken zijn vergunningen en ontheffingen nodig. Deze vergunningen en ontheffingen kunnen nog leiden tot nadere invulling aan constructie, afmeting en uiterlijk van het waterstaatswerk. De waterstaatkundige belangen zullen echter te allen tijde gewaarborgd worden.

Coördinatieregeling

Op basis van een gecoördineerde procedure (paragraaf 2, hoofdstuk 5 Waterwet) kan besluitvorming die nodig is voor de realisatie van een plan in één voorbereidingstraject worden gebundeld. Hiermee is het mogelijk om de benodigde uitvoeringsbesluiten, zoals omgevingsvergunningen Wabo, te coördineren met het vaststellingsbesluit door het waterschap en goedkeuringsbesluit door de provincie van een Projectplan voor de Waterwet.

De besluiten worden gezamenlijk voorbereid volgens Afdeling 3.4 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb. De ontwerpbesluiten worden gezamenlijk ter inzage gelegd. Daardoor kan er in één keer op alle gecoördineerde ontwerpbesluiten zienswijzen worden ingebracht.

Tabel 2.3.4‑1 geeft een overzicht van benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen waarmee de uitvoering van het project van doen heeft. De voorwaarden die het bevoegd gezag en/of eigenaren zullen koppelen aan de vergunning, ontheffingen of toestemming neemt het waterschap op in het projectplan waterwet en het bestek en deze zullen bij de uitvoering worden nageleefd.

Tabel 2.3.4‑1: Overzicht vergunningen/meldingen

Activiteit

Procedure/ Juridische basis

Vergunning / melding nodig

Bevoegd gezag

Maatregelen aan waterstaatswerken

Projectplan Waterwet

Ja, dit Projectplan voorziet hierin

Waterschap De Dommel

Bouwwerk. Aanleg duikers en recreatiepaden

Omgevingsvergunning

Ja

Gemeente Valkenswaard/ gemeente Heeze-Leende

Aanleg en wijziging van objecten

Omgevingsvergunning

Nee*

 

Verwijderen van gemalen en stuwen

Sloopmelding

Ja, melding

Gemeente Valkenswaard/ gemeente Heeze-Leende

Aanbrengen en hergebruik grond

BKK-melding

Ja

Gemeente Valkenswaard/ gemeente Heeze-Leende

Bodemsanering

BUS-melding en/of melding Bodemverontreiniging en/ of sanering

Mogelijk

Provincie Noord-Brabant

Bodemsanering

Melding bodemverontreiniging en/of -sanering

Mogelijk (indien niet volstaan wordt met een BUS-melding)

Provincie Noord-Brabant

Onttrekking openbaarheid weg

Besluit onttrekking openbaarheid weg

Mogelijk

Provincie en / of gemeente

Wijziging in- en uitritten

In- en uitritvergunning

Mogelijk

Gemeente Valkenswaard/ gemeente Heeze-Leende

Werken bij kabels en leidingen

Klic-melding

Ja

Diverse beheerders kabels en leidingen

Tijdelijke wijziging in wegen t.b.v. uitvoering

Verkeersbesluiten

Mogelijk

Gemeente Valkenswaard/ gemeente Heeze-Leende

Activiteiten nabij Natura2000-gebied Leenderbos en Groote Heide

Vergunning Wet Natuurbescherming

Nee, deze zijn vrijgesteld

Provincie Noord-Brabant

Kappen van bomen t.b.v. uitvoering werk

Kapmelding

Nee

 

Ontgraven watergang en maaiveld

Ontgrondingsmelding

Ja, melding

Provincie Noord-Brabant

Archeologische vondsten

Meldingsplicht Archeologie

Mogelijk

Gemeente Valkenswaard/ gemeente Heeze-Leende

* Op het project Herinrichting Tongelreep is hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Waterwet van toepassing en wordt een gecoördineerde procedure doorlopen. In dit geval geldt vanuit artikel 5.10 van de Waterwet een vrijstelling voor aanlegactiviteiten. De planologische aanvaardbaarheid van het project wordt beoordeeld in het kader van de op grond van artikel 5.7 vereiste provinciale goedkeuring van het Projectplan Waterwet.