Effecten van het plan

Het maatregelenpakket wat in dit projectplan is uitgewerkt, is het resultaat van verschillende onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn uitgezet in samenhang met de voorgenomen maatregelen in het beekdal van de Tongelreep. Zo is er een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA, zie Bijlage A6) gemaakt. Verder zijn hydrologische inzichtscenario’s ontwikkeld en doorgerekend op het gebied van zowel oppervlakte- als grondwater voor het totaalproject. Hiermee werd de gezamenlijke impact van de hydrologische herstelmaatregelen in het gehele gebied in beeld gebracht. Vervolgens is specifiek voor dit Projectplan Waterwet alles in detail gemodelleerd. In bijlage A9, Achtergrondrapport Hydrologie zijn de opbouw, afwegingen en detaillering van de verschillende hydrologische scenario’s beschreven.

Dit heeft geresulteerd in een samenhangend maatregelenpakket wat in de vorige paragrafen is besproken. Met de uitvoering van dit totaalpakket aan maatregelen wordt invulling gegeven aan het hydrologisch herstel, zoals dit is opgenomen in het N2000-beheerplan. Daarnaast worden de ecologische en landschappelijke waarden in het gebied versterkt. Tevens verbetert de waterhuishouding, doordat water langer vastgehouden wordt en daarmee piekafvoeren verlaagd worden. Verder verbetert de waterkwaliteit door landbouwgebieden om te vormen naar natuur.

In de onderstaande paragrafen wordt nader ingegaan op de positieve en negatieve effecten van het plan op de verschillende aspecten. Daarnaast is er een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld, waarin de milieueffecten van de verschillende maatregelen zijn afgewogen. Hierin zijn de effecten vergeleken met de referentiesituatie. De actuele situatie betreft de huidige situatie inclusief alle maatregelen die in vastgestelde plannen, besluiten en autonome ontwikkelingen zijn opgenomen, maar bevat geen voorgenomen plannen of activiteiten. In de MER is een beschrijving opgenomen van de referentiesituatie. De MER is opgenomen in Bijlage A7 van dit Projectplan. Deze afweging heeft uiteindelijk geleid tot een voorkeursalternatief plus (VKA PLUS), dat vervolgens verder is uitgewerkt in voorliggend Projectplan Waterwet. In het MER zijn de hydrologische effecten voor zowel het voorkeursalternatief als het voorkeursalternatief PLUS berekend en beoordeeld. Omdat dit projectplan alleen voorziet in de maatregelen die van fase 2, zijn de maatregelen voor deze fase apart doorgerekend en de effecten separaat beschouwd in dit hoofdstuk.

Op basis van de berekende effecten zijn mitigerende maatregelen bepaald. Vervolgens is het voorkeursalternatief met de mitigerende maatregelen opnieuw doorgerekend. Onderstaande paragrafen geven de effecten weer van deze laatste doorrekening.