Legger

Naar aanleiding van dit Projectplan worden enkele waterstaatwerken gewijzigd of nieuw aangebracht. Waterschap De Dommel meet na uitvoering de gerealiseerde of gewijzigde waterstaatswerken in. Vervolgens worden gegevens als ligging, vorm, afmeting, functionele eisen en voorwaarden voor onderhoud digitaal in de legger vastgelegd conform het leggerbesluit. Dit heeft alleen betrekking op wijzigingen in A- en B-watergangen. De te wijzigen waterstaatswerken voor dit Projectplan zijn weergegeven in Tabel 1.10.1‑1.

Tabel 1.10.1‑1 Overzicht te wijzigen waterstaatswerken in de legger

Nr.

Type wijziging

Aard van de wijziging

Maatregel PPWW

Gevolgen in legger

Verwijderen, aanleggen, wijzigen waterstaatskundig object

1.

Watergangen (ligging en dwarsprofielen)

Verondiepen Tongelreep op traject 2

AW2

Huidige profielen komen te vervallen, zie punt 8 in tabel

Beekherstel traject 3

AW1

Huidige profielen komen te vervallen, zie punt 8 in tabel

Beekherstel traject 1

AW 1

Huidige profielen komen te vervallen, zie punt 8 in tabel

Verondiepen watergang TR3.1

AW4

Nieuwe dwarsprofielen opnemen

Graven nieuwe A- en B-watergangen

AW4, BW3

Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen

Dempen A- en B-watergangen.

AW5, AW6, BW4

Ligging en dwarsprofielen verwijderen

Opwaarderen sloten naar B-watergangen

CW1

Nieuwe ligging en dwarsprofielen opnemen

2.

Waterbergingsgebied (gestuurd, natuurlijk, meestromend, met ligging en dwarsprofiel)

Afgraven, verlagen maaiveld

AG2

Ligging opnemen

Aanbrengen vennen

AG4

Ligging opnemen

Aanbrengen poelen

AG5

Ligging opnemen

3.

Peilregulerend kunstwerk

(stuw, schuif, vispassage, gemaal, drempel, enz.)

Verwijderen stuwen

AK2

Ligging en afmetingen peilregulerende kunstwerken verwijderen

Aanbrengen constructie t.b.v. waterconservering

AK6, BK3

Ligging en afmetingen kunstwerken opnemen

Verwijderen gemalen

AK3, BK2

Ligging en afmeting verwijderen

4.

Overige kunstwerken (duiker, brug etc.)

Aanbrengen duikers

AK1.2, BK1, CK1.2

Ligging en afmeting opnemen.

 

Verwijderen duikers

AK1.1

Ligging en afmeting verwijderen

  

Duikers opnieuw stellen

CK1.1

Ligging en afmeting en BOB opnemen

  

Aanbrengen zandvang

AW2.3

Ligging en afmeting opnemen.

  

Aanbrengen voordes

AK5

Ligging en afmeting opnemen.

5.

Regionale keringen

-

-

-

6

Overige keringen

Aanbrengen kades

AG1

Ligging, afmeting en toetspeil opnemen

7.

Overige kunstwerken m.b.t kerende functie (schuiven, coupures, syfon, afsluiters enz)

Aanbrengen gronddammen

AW6

Ligging en afmeting opnemen.

Tabel 1.10.1‑2 Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk)

Nr.

Type wijziging

Aard van de wijziging

Maatregel PPWW

Gevolgen in legger

Overige wijzigingen (niet zijnde waterstaatswerk)

8.

Statusverandering A-B-C (af- of opwaardering van de status als gevolg van verlaging of verhoging van de afvoercapaciteit, functie en/of de aanwezigheid van overstorten)

Niet meer onderhouden traject 1, 2 en 3

AW7

Onderhoudsplichtige verwijderen

Opwaarderen sloten Bruggerhuizen naar B-watergangen

CW1

Onderhoudsplichtige: WSDD

9.

Bouwkundig onderhoud (onderhoudsplichtige)

Verwijderen stuwen

AK2.1

Onderhoudsplichtige verwijderen

Verwijderen duikers

AK1.1

Onderhoudsplichtige verwijderen

Aanbrengen duikers

AK1.2

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanpassen duikers

CK1.1

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen zandvang

AW2.3

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen voorde

AK5

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen voetgangersbrug

AK4

Onderhoudsplichtige: WSDD

Aanbrengen constructie t.b.v. waterconservering

AK6, BK3

Onderhoudsplichtige: WSDD

  

Verwijderen gemalen

AK3, BK2

Onderhoudsplichtige verwijderen

10.

Onderhoud nat doorstroomprofiel (onderhoudsplichtige)

Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 8)

CW1

Onderhoudsplichtige B-watergang: aangelanden

  

11.

Beschermingszone watergang gewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter)

Alle watergangen waarvan de status wijzigt (zie 8)

CW1

Obstakelvrije zone opnemen als beschermingszone

12.

Beschermingszone watergang buitengewoon onderhoud (breedte variërend van 0-5 meter)

n.v.t.

 

n.v.t.

13.

Beschermingszone en profiel van vrije ruimte regionale kering

Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades

AG1

Zonering aanpassen

14.

Meanderzone alleen voor meanderende beek. Als beek (nog) niet wordt meandert dan profiel van vrije ruimte intact laten.

Beekherstel traject 3

AW1

Ligging en afmeting meanderzone opnemen

  

Verondiepen traject 2

AW2

Ligging en afmeting meanderzone opnemen

15.

Zonering waterstaatswerk kering

Ter plaatse van te verwijderen en aan te brengen kades

 

Zonering aanpassen

Het onderhoud wordt aangepast aan de maatregelen en de nieuwe situatie. Dit wordt opgenomen in de Beheer- en Onderhoudsrichtlijn (BOR), zie bijlage A9. Hierin wordt aangegeven hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Onderhoud van de natuurpercelen zal door een toekomstige beheerder worden uitgevoerd. Voor overige percelen, geldt dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van drainage, weidekavels en overige voorzieningen. Voor watergangen die zijn opgenomen in de legger en binnen dit project worden verondiept, geldt dat in het Beheer- en onderhoudsplan (BOR) nog nader wordt bekeken op welke wijze deze watergangen in de toekomst worden beheerd. Met uitzondering van de trajecten 1, 2 en 3. Hiervan is helder dat als onderdeel van het maatregelenpakket om het peil te verhogen er geen onderhoud meer zal plaatsvinden.

Bij het beheer van de watergangen wordt onderscheid gemaakt in:

  • A-watergangen; Onderhoud aan A-watergangen is de verantwoordelijkheid van Waterschap De Dommel.

  • B-watergangen: Onderhoud aan de B-watergangen is de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren.

  • C- Watergangen; Hier wordt een extensief beheer op toegepast waardoor de afwaterende functie van deze sloten zal afnemen zodat ook dit bijdraagt aan de vernatting. Echter alleen wanneer de C-watergang is gelegen binnen de NNB en reeds verworven gronden. Bij overige C- watergangen is het onderhoud de verantwoordelijkheid voor de aanliggende grondeigenaren. Hierbij dient wel een balans gezocht worden tussen het extensieve beheer en de gewenste drooglegging voor de aanliggende wegen.

Borging beheersregime traject 1, 2 en 3

In de toekomstige (na bestendiging van het nieuwe profiel en beekbodemhoogte) vindt over dit gehele traject geen beheer en onderhoud meer plaats. De Tongelreep krijgt over dit traject de leggerstatus “natuurlijke beek” Dit betekent dat de beek over het gehele traject geen vastgesteld leggerprofiel meer heeft, er geen maaibeheer plaatsvindt en geen buitengewoon onderhoud (baggeren) meer plaatsvindt.

Beheer van de beek richt zich enkel nog op:

  • Overgangsbeheer van enkele jaren tot het gewenste streefbeeld is bereikt.

  • Ingrijpen indien monitoring van de natuurlijke ontwikkeling van de beek daartoe aanleiding geeft.

  • Ingrijpen indien de voor de habitattypen in het beekdal gewenste drainage basis van de beek niet voldoet.

Figuur 1.10‑1 Overzicht van trajecten waar geen beheer meer gaat plaatsvinden