Maatregelen perceel LDE01D1531

Op perceel LDE01D1531 zal als gevolg van het dempen van sloten de grondwaterstand aanzienlijk stijgen. Op het perceel is nog een woonhuis met agrarische bedrijfsgebouwen gelegen. Om de drooglegging van het woonhuis en de agrarische bedrijfsbebouwing te garanderen zullen direct rondom het erf mitigerende maatregelen worden genomen. Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel en Figuur 1.5‑21:

Tabel 1.5.4‑1 Mitigerende maatregelen

D. Mitigerende maatregelen

Nr.

Maatregel

Waterstaatswerken

Overige werken

DW

Watergangen

  

DW1

Graven nieuwe sloot

X

 

DW2

Verdiepen watergang inclusief aanpassen duikers

X

 

DK

Kunstwerken

  

DK1

Aanbrengen stuwen

X

 

O

Overig

  

O1

Verwijderen kavelpad

 

X

O2

Aanpassen bestaande peilbuis

 

X

DW1 Graven nieuwe sloot

Om de drooglegging van het woonhuis en de agrarische bedrijfsbebouwing te garanderen zullen direct rondom het erf met de bebouwing aan de zuid-, noord- en oostzijde van de huidige bebouwing, drie nieuwe sloten gegraven worden. Het doel van de aanleg van deze sloten is om de huidige drooglegging voor de aanwezige gebouwen te handhaven.

DW2 Verdiepen watergang

De nieuw te graven sloten zullen ook moeten kunnen afwateren. Om de afwatering van deze sloten mogelijk te maken, zal de bestaande sloot ten westen van de bebouwing verdiept worden zodat het water van het erf via de nieuw te graven sloten, via de te verdiepen watergang, kan afwateren op de watergang TR 7. Om dit mogelijk te maken zullen ook bestaande duikers in deze watergang dieper worden gelegd en nieuwe duikers worden toegevoegd.

DK1 Aanbrengen stuwen

Om in tijden van droogte en weinig water, toch water te kunnen vasthouden, zullen twee stuwen aangebracht worden in de te verdiepen watergang. Hiermee kan in natte periodes gestuurd water worden afgevoerd en kan in droge periodes juist water worden vastgehouden.

O1 Verwijderen kavelpad

Dwars door perceel LDE01D1531 en deels tussen perceel LDE01D1531 en D1529 loopt een kavelpad. Als de gronden D1531 en D1529 worden omgevormd naar de bestemming en functie natuur, kan dit kavelpad komen te vervallen. Bij omvorming van deze percelen naar de bestemming en functie natuur, zal het kavelpad worden verwijderd.

O2 Aanpassen bestaande peilbuis

De bestaande peilbuis zal worden aangepast, zodat deze ook digitaal kan worden uitgelezen. De perceeleigenaar krijgt daarmee de mogelijkheid om de gegevens van de waterstanden zelf te kunnen inzien.

Effecten maatregelen

Onder de bebouwing is een leemlaag aanwezig. De te graven en verdiepen sloten zullen nooit dieper worden aangelegd dan de bovenkant van de leemlaag. Als gevolg van het aanleggen van de nieuwe sloten en het verdiepen van de watergang zal het grondwater op het erf en onder de bebouwing (ook in situaties waarin het grondwater rondom het erf hoog staat), kunnen worden afgevoerd.

De maatregelen zullen ervoor zorgen dat de grondwaterstand onder het erf in de huidige situatie in stand zal worden gehouden.

De maatregelen hebben enkel een verdrogend effect op het erf en de directe omgeving van het erf.

Vanwege het dempen van de sloten en greppels en het verhogen van het waterpeil in de Tongelreep, zal dit verdrogende effect geen negatieve invloed hebben op de omliggende natuurdoelen.

Figuur 1.5‑21 Mitigerende maatregelen t.a.v. vernatting perceel LDE01D1531