Bijlagen

A1 Maatregelenkaarten

A2 Natuurtoets

A3 Een archeologisch bureauonderzoek en cultuurhistorische quickscan

A4 Vooronderzoek Land- en waterbodem

A5 Vooronderzoek Conventionele Explosieven Tongelreep

A6 Landschappelijke systeemanalyse (LESA)

A7 Milieueffectrapport (MER)

A8 Kaarten hydrologische onderbouwing

A9 Beheer en onderhoudsrichtlijn (BOR)